НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Експертите на РИОСВ – Стара Загора започнаха 6 административно-наказателни процедури през юли

16.08.2018 г.
Експертите на РИОСВ – Стара Загора извършиха 100 проверки на 90 обекта на териториалния си обхват през юли. От проверките 58 са планирани, а 42 – извънредни, извършени по сигнали на граждани, издавани предписания, подадени заявления по законите за биологичното разнообразие и управление на отпадъците и др.
В рамките на контролната дейност са издадени 54 предписания и 6 акта за установяване на административни нарушения. Три акта са съставени за превишения на индивидуалните емисионни ограничения, с което е нарушен Законът за водите, и по един за нарушения на законите за опазване на околната среда, за биологичното разнообразие и за защитените територии.
През юли директорът е издал 3 наказателни постановления на стойност 13 200 лв. Имуществена санкция на стойност 11 000 лв. е наложена на фирма в град Раднево за неизпълнение на условие в комплексно разрешително. За неконтролирано управление на отпадъците и нарушение на Закона за управление на отпадъците е наложена санкция на дружество в Ямбол за 1800 лв. В размер на 400 лв. е третото наказателно постановление на билкозаготвителен пункт в село Голямо Чочовени, община Сливен за непредставяне на документ за произход на налични количества полски хвощ. 
През юли не са констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда и не са налагани еднократни или текущи санкции. Общо събраната сума от наложени санкции, включително и през предходни периоди, е в размер на 801 лв. Сумата е разпределена на съответните общини, на чиято територия е санкционираният субект, а най-голяма сума – в размер на 474,40 лв., е получена от община Сливен.