НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Експертите на РИОСВ – Стара Загора провериха 89 обекта през август

25.09.2015 г.
Експертите на РИОСВ извършиха 98 проверки на 89 обекта и дейности в Старозагорска, Сливенска и Ямболска области и община Тополовград. Планираните контролни проверки са 63.  Тридесет и пет са извънредни, извършени по постъпили заявления за извършване на дейности с отпадъци по Закона за управление на отпадъците, за регистрация на екземпляри по Закон за биологичното разнообразие и по подадени сигнали.
Запазва се тенденцията  към увеличаване  на постъпващите сигнали на „зелен” телефон или електронна поща спрямо първите месеци на 2015 г. През август те са 24  и са  за запрашаване на въздуха, за замърсяване на повърхностни водоизточници и площи с отпадъци, за бедстващи птици и др. Всички сигнали може да видите тук.
За установени нарушения на нормативната база са съставени 5 акта и  са дадени 31 предписания.
Издадените 7 наказателни постановления са на стойност 54 650 лв. С 35 000 лв. е глобено дружеството „Брикел” ЕАД за неизпълнение на условия в комплексното  разрешително. Също за неизпълнено условие е наложената имуществена санкция на „Палфингер ПБ” ЕООД в село Тенево, община Тунджа.  За неизпълнение на дадени  предписания е глобен кмета на община Ямбол с 2000 лв. и „Аскент” ЕООД, град Стара Загора с 4000 лв. За нарушение на Закона за водите с 3000 лв. е санкционирано дружество „Диони”, Стара Загора. Глоба от 500 лв. е наложена на физическо лице за извършване на дейности по разкомплектоване на МПС -та без разрешение по Закона за управление на отпадъците и 150 лв. на физическо лице, което извършва обработка на билки, но не води отчетна книга, с което нарушава Закона за лечебните растения
Преведените суми от наложени санкции, включително и  от предходни периоди, са на обща стойност 7 799,68лв.