НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Експертите на РИОСВ-Стара Загора провериха 77 обекта през декември

18.01.2017 г.
През декември експертите на РИОСВ-Стара Загора извършиха 84 контролни проверки на 77 обекта и издадоха 35 предписания. За установени нарушения на екологичното законодателство са стартирани 8 административно–наказателни процедури, от които 6 са за нарушение на Закона за водите и по една - за нарушения на законите за опазване на околната среда и за управление на отпадъците.
От директора на РИОСВ-Стара Загора са издадени 10 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени имуществени санкции в размер на 29 800 лв. Четири от тях, на стойност по 200 лв., са наложени на 2 юридически лица, за които през лятото на 2016 г. се установи, че са разоравали или обработвали земи - пасища в защитена зона „Западна Странджа”.За неизпълнение на дадено предписание, дружество от град Николаево е санкционирано с 2 000 лв., а с по 3 000 лв. са санкционирани други два обекта  - в град Раднево и Сливен, за констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения, с което е нарушен Закона за водите. Едно наказателно постановление за 1 000 лв. е издадено на фирма в село Искра, община Карнобат за разпространение на неорганизирани емисии и нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Имуществени санкции на стойност по 10 000 лв. са наложени на други две дружества за неизпълнение на условия в комплексните разрешителни.
През декември е приложена една принудителна административна мярка чрез пломбиране на обект за производство на фармацевтичен глицерин в град Стара Загора.
Събраните суми от наложени санкции, включително и през предходни месеци, са в размер на 2 116 лв. От получените суми 1 692,80 лв. са преведени на съответните общини, на чиято територия се намират нарушителите. Общината получила най-голям приход е община Стралджа (678,40 лв.).