НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Експертите на РИОСВ - Стара Загора извършиха 125 проверки през април

16.05.2016 г.
Експертите на РИОСВ - Стара Загора извършиха 125 контролни проверки на 111 обекта в Старозагорска, Сливенска и Ямболска области и издадоха 55 предписания. Контролни проверки за чистотата на речните корита са осъществени във всички 20 общини в обхвата на РИОСВ – Стар Загора, а в 8 от общините - и на системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
За установени превишения на индивидуалните емисионни ограничения са наложени три санкции по Закона за опазване на околната среда. В размер на 2497лв. е наложена санкция на „Репродуктор по свиневъдство” в село Калчево, община Тунджа, на дружеството „Арсенал” - 985 лв. за площадка в град Казанлък и със 113 лв. за площадка в град Мъглиж.
През април са стартирани две нови административно – наказателни процедури за установени неизпълнения на условия в комплексни разрешителни. Издадени са 4 наказателни постановления на стойност 9 000 лв. За неизпълнение на предписание е наложена имуществена санкция в размер на 4 000 лв. на „Брикел” ЕАД, град Гълъбово. За неизпълнение на дадени предписания са глобени с по 2000 лв. „Градус-2” ООД, град Стара Загора и „Керамична къща Стралджа” ООД, град Стралджа. Имуществена санкция на стойност 1 000 лв. е наложена на „Сипо Трейдинг” ООД, град Стара Загора за непредставени информационни листи за безопасност, съгласно изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.
Преведените суми от наложени санкции, включително и през предходни периоди, са на стойност 10 020,83 лв., а от глоби и имуществени санкции са събрани 2 000 лв.