НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Експерти на РИОСВ-Стара Загора провериха 107 обекта през октомври

17.11.2016 г.
Експертите на РИОСВ-Стара Загора извършиха 122 контролни проверки на 107 обекта и дейности в Старозагорска, Сливенска и Ямболска области през октомври. За констатирани нарушения експертите са издали 64 предписания и са започнали 4 административно-наказателни процедури. Два от актовете за административно нарушение са съставени за нарушения на Закона за опазване на околната среда и по един - на Закона за опазване на водите и Закона за чистотата на атмосферния въздух.
През октомври е наложена една санкция в размер на 115 лв. на обект в село Горно Ботево, община Стара Загора за превишаване на индивидуалните емисионни ограничения по показател неразтворени вещества, въведени с издаденото  разрешително от Басейнова дирекция-Пловдив.
Събраната сума от наложени санкции, включително и през предходни месеци са в размер на 4 026 лева. От тях 3 221 лева са разпределени и преведени на съответната община, на чиято територия се намира санкционираният субект. С най-голям приход от наложени санкции е общините Стралджа - 1610 лева и Раднево - 1416 лева.