НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Експертен екип провери сигнал за замърсяване на река Тунджа при Ямбол

03.05.2017 г.
Екип от експерти на Басейнова дирекция ИБР-Пловдив, РИОСВ-Стара Загора и Регионалната лаборатория към ИАОС-Стара Загора, в присъствието на представители на областна администрация-Ямбол и ВиК ЕООД-Ямбол, извърши проверка на сигнал за замърсяване на река Тунджа при Ямбол.
При направения оглед на коритото на реката, в мястото на заустване на канализационен колектор за отпадъчни води от индустриалната зона в гр.Ямбол, са констатирани на няколко места  мазни отложения с кафениково-жълт цвят. Взети са три водни проби - една от самия колектор и две от река Тунджа - преди и след колектора.
Водните проби от р.Тунджа ще бъдат изследвани по показателите активна реакция (рН), електропроводимост, разтворен кислород, температура, БПК (биологична потребност от кислород), нефтопродукти, кадмий, никел, живак, олово, мед, цинк, хром, манган, цианиди, арсен, желязо, общ азот, общ фосфор,амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, фосфати (като фосфор). На отпадъчните води от колектора ще бъде извършен анализ по показателите от издаденото разрешително за заустване на ВиК-Ямбол.
Резултатите от тях ще бъдат оповестени на сайтовете на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” и РИОСВ-Стара Загора.