АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

АКТУАЛНО виж всички »

Басейнова дирекция – Пловдив и РИОСВ – Стара Загора провериха сигнал за умряла риба в река Тунджа

15.10.2020 г.
Експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) – Пловдив и РИОСВ - Стара Загора провериха сигнал за умряла риба в река Тунджа при с. Трънково, общ. Елхово.
При огледа на езерото на бента на хидротехническото съоръжение е установено наличие на около 30 бр. полуразложена риба, което говори че екземплярите са престояли известно време в реката. Във водното течение след хидротехническото съоръжение за водовземане са налице големи екземпляри жива риба, предимно шарани.
При проверката не е констатирано заустване на отпадъчни води, които може да са причина за евентуално измиране на рибата.
На 12.10.2020 г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ – Стара Загора и Регионалната лаборатория към ИАОС - Стара Загора, по аналогичен сигнал в землището на с. Коневец, общ. Тунджа, (на около 3 км преди хидротехническото съоръжение в с. Трънково). По възлагане на БДИБР – Пловдив е взета проба на повърхностна вода от  р. Тунджа. Резултатите ще бъдат готови до 14 дни.