НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Актуални конкурси

Младши експерт в направление Специализирани регистри

 
П Р О Т О К О Л 
за определяне  на резултатите от  теста за длъжността: Младши експерт в направление „Специализирани регистри”, отдел "Превантивна дейност", дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ-Стара Загора.
 
            На основание чл. 28, ал. 2 от НПКДСл. публикуваме настоящия списък с резултатите на  кандидатите в конкурса за назначаване на длъжността  Младши експерт в направление „Специализирани регистри”, отдел "Превантивна дейност", Дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ Стара Загора.
Списък с резултатите на кандидатите от писмения тест:
 
1. Станимир Караабов - 85 т.
2. Ивелина Динева - 80 т.
3. Димитър Димитров – 95 т.
 
 
           Въз основа на резултатите от теста:
 
Допускат се до интервю следните кандидати:
 
1. Станимир Караабов
2. Ивелина Динева
3. Димитър Димитров
 
Посочените по-горе кандидати  следва да се явят  на 05.06.2019 г. от  10:30 часа в сградата на РИОСВ - Стара Загора, ул. „Стара планина” №2 за провеждане на интервю. 
 
Председател на конкурсната комисия:................/ п  /..........
 
                                                                 /Христина Петрова/

              ================================================================================
СПИСЪК
      на допуснатите и недопуснатите кандидати
На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДСл. публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността Младши експерт в направление   „Специализирани регистри”, в административно звено Отдел "Превантивна дейност", Дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ Стара Загора.
 
На основание чл.21, ал.1 от НПКДСл и въз основа на преценка конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Станимир Митков Караабов
2. Ивелина Данчева Динева
3. Димитър  Бориславов  Димитров

Посочените кандидати трябва да се явят на  04.06.2019 г. от 10:00 часа в сградата на РИОСВ-Стара Загора, ул. „Стара планина” № 2, за решаване на тест, който на основание чл.27, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. 

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

1.  Николета Веселинова Добрева

        Информационни източници, които могат да се използват при подготовката за конкурса са:
1. Закон за опазване на околната среда;
2. Закон за администрацията;
3. Закон за държавния служител;
4. Специализирана литература в областта на компютърните системи и технологии.

Продължителност за решаване на теста – 40 минути. 
Всеки верен отговор носи 5 точки. 
Максимален брой точки – 100  
Минималния  резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на  75 точки. 
На 04.06.2019 г. в 15.00 часа ще  бъде обявен списъкът с резултатите от теста. 

Председател на конкурсната комисия………../п/………..
/Хр. Петрова/
Дата: 21.05.2019 г.
================================================================================

Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора на основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №. РД-08-85/07.05.2019 г. на Директора на РИОСВ-Стара Загора
ОБЯВЯВА КОНКУРС:

ЗА  ДЛЪЖНОСТ "Младши експерт"
в Направление "Специализирани регистри", с месторабота в гр. Регионална инспекция по околна среда и водите - Стара Загора, щатни бройки: 1 при следните условия:
1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност: 
- образование:  Проф. бакалавър;
- професионален опит – 0 години;
- минимален ранг за заемане на длъжността: V младши.
2. Специфични изисквания за конкурсната длъжност:
- кандидатът трябва да отговаря на изсикванията на чл. 7 от Закона за държавния служител; 
3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика: 
- Документ, доказващ владеене на английски език- писмен и говорим;
4. Начин за провеждане на конкурса:
- писмен тетст за установяване познанията на допуснатите кандидати в областта на компютърните технологии и Закона за администрацията и провеждане на интервю;
5. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
- заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 кьм чл. 17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/; 
- декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
- декларация за съгласие за обработка на личните данни във връзка с участието в конкурса; 
- копия от документи за придобитата образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
- документ, доказващ владеене на английски език- писмен и говорим;
- документ, доказващ умения за компютърна грамотност;
- документ за допълнителна квалификация, при наличие на такава. 
6. Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.00 часа на 20.05.2019 г. на адрес: гр. Стара Загора, ул. Стара планина № 2, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
7. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват: 
- на таблото във фоайето на сградата на РИОСВ - Стара Загора и на интернет страницата: www.stz.riew.e-gov.bg;
8. Описание на длъжността:
1.Отговаря за програмното и технологическото осигуряване на компютърната техника.
2.Инсталира, конфигурира и поддържа работни станции c операционна система Windows в мрежова среда Windows Server и офис пакет Microsoft Office.
3.Администрира и контролира достъпа на потребителите до базата данни; управлява и следи за прибавянето на нови потребители към мрежите; осигурява и поддържа защитата на мрежата срещу опити за неоторизиран достъп. Извършва техническа поддръжка на наличния хардуер и прави предложения за периодично технологично обновяване.
4.Отговаря за съхраняването на натрупаната информация, като периодично я архивира на електронен носител.  5.Извършва периодична актуализация на операционните системи или приложен софтуер и на наличните бази данни
6.Грижи се за сигурността на мрежата и защитата й срещу вируси и достъп на неоторизирани лица. ​
9. Размер на основната заплата, определена за длъжността -  590 лв.


адрес: 
гр.Стара Загора, ул. Стара планина № 2
• телефон: 
 042/ 692233
• административно звено: 
Обща администрация/Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
• лице за контакт: 
Ивилина Станева
• краен срок за подаване на документи: 
20.05.2019 г. 17:00

Старши експерт Управление на отпадъците и опазване на почвите


П Р О Т О К О Л
за определяне  на резултатите от теста за длъжността: Старши експерт в направление “Управление на отапдъците и опазване на почвите”, отдел "Контрол на околната среда", дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ-Стара Загора.
На основание чл. 28, ал. 2 от НПКДСл. публикуваме настоящия списък с резултатите на  кандидатите в конкурса за назначаване на длъжността старши експерт в направление “Управление на отапдъците и опазване на почвите”, отдел "Контрол на околната среда", дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ-Стара Загора.
Списък с резултатите на кандидатите от писмения тест:
1. Зорница Филипова Караколева- 75 т.
2. Райна Иванова Пондева- 75 т.
3. Десислава Ивелинова Иванова - 60 т.

Въз основа на резултатите от теста:
Допускат се до интервю следните кандидати: 
1. Зорница Филипова Караколева- 75 т.
2. Райна Иванова Пондева- 75 т.
 
Посочените по-горе кандидати следва да се явят на 23.11.2018 г. от  11:30 часа в сградата на РИОСВ - Стара Загора, ул. „Стара планина” №2 за провеждане на интервю.
Не се допускат до интервю следните кандидати:
1. Десислава Ивелинова Иванова - 60 т.
Председател на конкурсната комисия:................/ п  /..........
    /Христина Петрова/        ================================================================================
СПИСЪК
      на допуснатите и недопуснатите кандидати
На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДСл. публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността Старши експерт в направление направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите”, в административно звено Отдел "Превантивна дейност", Дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ Стара Загора.
На основание чл.21, ал.1 от НПКДСл и въз основа на преценка конкурсната комисия реши:
 
а) Допуска до конкурс следните кандидати:
 
1. Зорница Филипова Караколева
2. Десислава Ивелинова Иванова
3. Райна Иванова Пондева
 
Посочените кандидати трябва да се явят на  22.11.2018 г. от 13:00 часа в сградата на РИОСВ-Стара Загора, ул. „Стара планина” № 2, за решаване на тест, който на основание чл.27, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността.
 
б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
1.  Цветелина Мирославова Венкова
2. Светла Жекова Господинова
3. Павлина Стоянова Буюклиева                                                                                          
 
            Информационни източници, които могат да се използват при подготовката за конкурса са:
1. Закон за опазване на околната среда – Общи положения;
2. Закон за управление на отпадъците;
3.Закон административните нарушения и наказания;
4. Закон за държавния служител.
 
Продължителност за решаване на теста – 40 минути.
Всеки верен отговор носи 5 точки.
Максимален брой точки – 100 
Минималния  резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на  75 точки.
На 22.11.2018 г. в 15.00 часа ще  бъде обявен списъкът с резултатите от теста.


Христина Петрова- Директор дирекция КПД / п /
Дата:13.11.2018 г.
==============================================================================
Описание и изисквания:
длъжност, звено, административна структура: 
Старши експерт
Специализирана администрация направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите”, отдел „Контрол на околната среда”, дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ-Стара Загора.
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: 
 
 • 1.Събира, систематизира и анализира информация свързана с контрол върху регионалните системи за управление на отпадъците, състоящи се от регионални депа и/или други съоръжения за третиране на отпадъци в териториалния обхват на РИОСВ;
 • 2.Контролира изпълнението на условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;
 • 3.Осъществява мониторинг и контрол по закриване на общински депа и води кореспонденция с общини за изпълнение на изискванията на ЗУО;
 • 4.Обработва преписки по подадени заявления за издаване, изменение и/или допълнение на разрешения за извършване на дейностите по третиране на отпадъци по Раздел I, Глава V и регистрационни документи по Раздел II, Глава V от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), за извършване на дейности, включващи събиране, транспортиране, съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, когато дейностите се извършват на територията на РИОСВ - Стара Загора;
 • 5.Изготвя експертни анализи и становища до компетентния орган по процедурите за издаване, изменение и/или допълнение на разрешения и регистрационни документи по ЗУО;
 • 6.Води кореспонденция с общини за изпълнение на изискванията на ЗУО и със заинтересованите лица – заявители на административните услуги по издаване, изменение и/или допълнение на разрешения за извършване на дейностите по третиране на отпадъци по Раздел I, Глава V и на регистрационни документи по Раздел II, Глава V от Закона за управление на отпадъците;
 • 7.Изготвя решения за издаване, откази за издаване, изменение и/или допълнение на регистрационни документи и разрешения и мотивирани решения за прекратяване на регистрацията, в установените от закона случаи;
 • 8.Контролира лицата, чиято дейност е свързана с образуване, събиране, транспортиране и/или третиране на производствени и/или опасни отпадъци, както и лицата, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО и извършващи дейности по събиране и транспортиране и/или третиране на битови и/или строителни отпадъци;
 • 9.Участва и съдейства при създаването и функционирането на Националната система за мониторинг на околната среда в рамките на правомощията си;
 • 10.Проверява условията по издадени комплексни разрешителни и предписания.
 • 11.Проверява годишни доклади по околна среда на инсталации с комплексни разрешителни;
 • 12.Администрира документооборота като ежедневно отразява входящата и изходящата кореспонденция на РИОСВ в деловодната програма, с оглед спазване на законоустановените срокове;
 • 13.Извършва проверки, съставя предупредителни и констативни протоколи, дава предписания със срокове и отговорници, контролира тяхното изпълнение, изисква и има право да получава справки, документи и писмени обяснения от представителите на проверяваните обекти съгласно действащото законодателство;
 • 14.Съставя актове при констатиране на административни нарушения и подготвя необходимите документи за прилагане на принудителни административни мерки.
 
изисквана минимална степен на завършено образование: бакалавър 
 
минимален ранг: V младши 
 
специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт: 
- кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител
• предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените): 
технически науки, химия, екология;
 
• допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
Компютърна грамотност; аналитична компетентност; ориентация към резултати; изграждане на отношения; познаване на заинтересованите страни; комуникативна компетентност; владеене на английски език;
 
• начин за провеждане на конкурса (всички изброени): 
Тест
Интервю
 
• документи за кандидатстване:
 
1.Заявление за участие в конкурс приложение № 2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.
2.Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС.
3.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
4.Копие от документи, удостоверяващи придобитата професионално-квалификационна степен.
5. Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж- трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.).
 
• адрес: 
 
гр.Стара Загора, ул. Стара планина № 2
• телефон: 
042/ 692233
• административно звено: 
Обща администрация/Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
 
• лице за контакт: 
Ивилина Станева
 
 
• краен срок за подаване на документи: 
 
07.11.2018 г. 17:00

Старши експерт Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти

П Р О Т О К О Л

за определяне  на резултатите от теста за длъжността: Старши експерт в направление “Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти”, отдел "Контрол на околната среда", дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ-Стара Загора.
На основание чл. 28, ал. 2 от НПКДСл. публикуваме настоящия списък с резултатите на  кандидатите в конкурса за назначаване на длъжността старши експерт в направление “Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти”, отдел "Контрол на околната среда", дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ-Стара Загора.
Списък с резултатите на кандидатите от писмения тест:
1. Десислава Ивелинова Иванова- 85 т.
2. Зорница Филипова Караколева- 80 т.
3. Райна Иванова Пондева- 75 т.
 Въз основа на резултатите от теста:
Допускат се до интервю следните кандидати: 
1. Десислава Ивелинова Иванова- 85 т.
2. Зорница Филипова Караколева- 80 т.
3. Райна Иванова Пондева- 75 т.

Посочените по-горе кандидати следва да се явят на 23.11.2018 г. от  11:00 часа в сградата на РИОСВ - Стара Загора, ул. „Стара планина” №2 за провеждане на интервю.

Председател на конкурсната комисия:................/ п  /..........
    /Христина Петрова/

          ==================================================================================
СПИСЪК 
      на допуснатите и недопуснатите кандидати
На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДСл. публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността Старши експерт в направление:     “Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти”,                                                                                                     
в административно звено Отдел "Превантивна дейност", Дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ Стара Загора.
На основание чл.21, ал.1 от НПКДСл и въз основа на преценка конкурсната комисия реши:
 
а) Допуска до конкурс следните кандидати:
 
1. Зорница Филипова Караколева
2. Десислава Ивелинова Иванова
3. Райна Иванова Пондева
 
Посочените кандидати трябва да се явят на 22.11.2018 г. от 11:00 часа в сградата на РИОСВ-Стара Загора, ул. „Стара планина” № 2, за решаване на тест, който на основание чл.27, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността.
 
б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
1.  Цветелина Мирославова Венкова
2. Светла Жекова Господинова
3. Любомир Борисов Борисов
4. Павлина Стоянова Буюклиева
 
            Информационни източници, които могат да се използват при подготовката за конкурса са:
1. Закон за опазване на околната среда;
2. Закон административните нарушения и наказания;
3. Закон за държавния служител.
 
Продължителност за решаване на теста – 40 минути.
Всеки верен отговор носи 5 точки.
Максимален брой точки – 100 
Минималния  резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на  75 точки.
На 22.11.2018 г. в 15.00 часа ще  бъде обявен списъкът с резултатите от теста.


Христина Петрова- Директор дирекция КПД / п /
Дата:13.11.2018 г.
 
==============================================================================
Описание и изисквания:
длъжност, звено, административна структура: 
Старши експерт
Специализирана администрация / Дирекция "Контрол и превантивна дейност" , отдел „Контрол на околната среда”, направление “Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти”
Регионална инспекция по околна среда и водите - Стара Загора.
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: 
 • 1.Анализира и обработва документи свързани с контрол по изпълненията на условията в издадени разрешителни по чл. 117 от ЗООС;
 • 2.Изготвя становища по подадени заявления и проекти за издаване на комплексни разрешителни;
 • 3.Проверява изпълнението на условията по издадени комплексни разрешителни и предписания;
 • 4.Проверява годишни доклади по околна среда на инсталации с комплексни разрешителни;
 • 5.Изготвя становища по процедури за промяна на комплексно разрешително;
 • 6.Създава и системно поддържа регистър на процедурите и разрешителни за изграждане и експлоатация на нови и експлоатация на действащи предприятия и съоръжения;
 • 7.Подпомага подготовката и провеждането на процедури за определяне на превантивни и оздравителни мерки при непосредствена заплаха за възникване на екологични щети или при причинени екологични щети, в компетентността на РИОСВ;
 • 8.Изготвя и предоставя на МОСВ информация за включването й в публичния регистър по ЗОПОЕЩ;
 • 9.Контролира изпълнението от операторите на задълженията им по ЗОПОЕЩ, вкл. по прилагане на постановените с издадените заповеди превантивни/оздравителни мерки;
 • 10.Изготвя становища за Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители /ЕРИПЗ/ за ИАОС и води кореспонденция с операторите във връзка с регистъра.
 • 11.Администрира документооборота като ежедневно отразява входящата и изходящата кореспонденция на РИОСВ в деловодната програма, с оглед спазване на законоустановените срокове;
 • 12.Извършва проверки, съставя предупредителни и констативни протоколи, дава предписания със срокове и отговорници, контролира тяхното изпълнение, изисква и има право да получава справки, документи и писмени обяснения от представителите на проверяваните обекти съгласно действащото законодателство;
 • 13.Съставя актове при констатиране на административни нарушения и подготвя необходимите документи за прилагане на принудителни административни мерки;
 • 14.Извършва дейности, свързани с прилагане на доброволните ангажименти по чл. 132 ЗООС по отношение на спазването на приложимите правни изисквания, свързани с околната среда, от организации, регистрирани по схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS);.
• изисквана минимална степен на завършено образование: бакалавър 
• минимален ранг: V младши 
• специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт: 
- кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител
• предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените): 
технически науки, химия, екология;
• допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
Компютърна грамотност; аналитична компетентност; ориентация към резултати; изграждане на отношения; познаване на заинтересованите страни; комуникативна компетентност; владеене на английски език;
• начин за провеждане на конкурса (всички изброени): 
Тест
Интервю
• документи за кандидатстване:
1.Заявление за участие в конкурс приложение № 2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.
2.Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС.
3.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
4.Копие от документи, удостоверяващи придобитата професионално-квалификационна степен.
5. Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж- трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.).
• адрес: 
гр.Стара Загора, ул. Стара планина № 2
• телефон: 
042/ 692233
• административно звено: 
Обща администрация/Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
• лице за контакт: 
Ивилина Станева

• краен срок за подаване на документи: 
07.11.2018 г. 17:00

Младши експерт Специализирани регистри

 
П Р О Т О К О Л
 за определяне  на резултатите от  теста за длъжността: Младши експерт в направление „Специализирани регистри”, отдел "Превантивна дейност", дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ-Стара Загора.
 
            На основание чл. 28, ал. 2 от НПКДСл. публикуваме настоящия списък с резултатите на  кандидатите в конкурса за назначаване на длъжността  Младши експерт в направление „Специализирани регистри”, отдел "Превантивна дейност", Дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ Стара Загора.
Списък с резултатите на кандидатите от писмения тест:
1. Таня Желязкова Матева - 95 т.
 2. Христо Тотков Стоев – 90 т.
 3. Дарина Пенчева Пенчева – 65 т.             

Въз основа на резултатите от теста:
Допускат се до интервю следните кандидати:
 1. Таня Желязкова Матева - 95 т.
 2. Христо Тотков Стоев – 90 т.
Посочените по-горе кандидати следва да се явят на 23.11.2018 г. от  10:00 часа в сградата на РИОСВ - Стара Загора, ул. „Стара планина” №2 за провеждане на интервю.

Не се допускат до интервю следните кандидати:
 Дарина Пенчева Пенчева – 65 т.
  

Председател на конкурсната комисия:................/ п  /..........
 
                                                                 /Христина Петрова/
===========================================================================
СПИСЪК
      на допуснатите и недопуснатите кандидати
На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДСл. публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността Младши експерт в направление „Специализирани регистри”,                                                 
в административно звено Отдел "Превантивна дейност", Дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ Стара Загора.
На основание чл.21, ал.1 от НПКДСл и въз основа на преценка конкурсната комисия реши:
 
а) Допуска до конкурс следните кандидати:
 
1. Таня Желязкова Матева
2. Милкана Златанова Абаджиева
3. Дарина Пенчева Пенчева
4. Христо Тотков Стоев
 
Посочените кандидати трябва да се явят на  22.11.2018 г. от 10:00 часа в сградата на РИОСВ-Стара Загора, ул. „Стара планина” № 2, за решаване на тест, който на основание чл.27, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността.
 
б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
1.  Максим Николов Иванов
 
            Информационни източници, които могат да се използват при подготовката за конкурса са:
1. Закон за опазване на околната среда;
2. Закон за администрацията;
3. Закон за държавния служител.
 
 
Продължителност за решаване на теста – 40 минути.
Всеки верен отговор носи 5 точки.
Максимален брой точки – 100 
Минималния  резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на  75 точки.
На 22.11.2018 г. в 15.00 часа ще  бъде обявен списъкът с резултатите от теста.


 
Христина Петрова- Директор дирекция КПД / п /
Дата:13.11.2018 г.
==============================================================================
​ длъжност, звено, административна структура: 
Младши експерт
Специализирана администрация / Дирекция "Контрол и превантивна дейност" / Отдел "Превантивна дейност'' / Направление "Специализирани регистри" 
Регионална инспекция по околна среда и водите - Стара Загора.

• кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: 
 • 1.Познава и ползва всички нормативни документи, свързани с екологичното законодателство и административното обслужване.
 • 2.Отговаря за актуализирането на базата данни в деловодната програма на инспекцията.
 • 3.Отговаря за актуализирането на базата данни в Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА).
 • 4.Отговаря за актуализирането на базата данни в Административния регистър.
 • 5.Отговаря за актуализирането на базата данни в Регистъра на услугите.
 • 6.Отговаря за електронната поща на РИОСВ – Стара Загора.
• изисквана минимална степен на завършено образование: Професионален бакалавър 
• минимален ранг: V младши 
• специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт: 
- кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител
• предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените): 
икономика, компютърни технологии, публична администрация
• допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
Компютърна грамотност; аналитична компетентност; ориентация към резултати; изграждане на отношения; познаване на заинтересованите страни; комуникативна компетентност; владеене на английски  език;
•минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 
510 лв.
• брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 
1
• начин за провеждане на конкурса (всички изброени): 
Тест
Интервю
• документи за кандидатстване:
1.Заявление за участие в конкурс приложение № 2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
2.Декларация за обстоятелствата по чл.7, ал.1 и 2 от ЗДСл.
3.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
• адрес: 
гр.Стара Загора, ул. Стара планина № 2
• телефон: 
 042/ 692233
• административно звено: 
Обща администрация/Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
• лице за контакт: 
Ивилина Станева
• краен срок за подаване на документи: 

07.11.2018 г. 17:00