АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


АКТУАЛНО виж всички »

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ С ОТПАДЪЦИ

04.02.2022 г.
ВАЖНО: Съгласно разпоредбите на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /Наредбата/, годишните отчети за дейности с отпадъци се предоставят в Национална информационна система "Отпадъци" (НИСО).
 
Информация за предоставяне на годишните отчети по отпадъците:​

Годишни отчети по чл. 13 - 22 и чл. 22 б от Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за предходната календарна година се предоставят ежегодно до 10 март на текущата година чрез НИСО при наличие на квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 от Закон за електронния документ и електроните удостоверителни услуги /ЗЕДЕУУ/;
Годишни отчети по чл. 22 а Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за предходната календарна година се предоставят ежегодно до 31 март на текущата година чрез НИСО при наличие на квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 от ЗЕДЕУУ;
Годишни отчети се предоставят от лице, което се идентифицира с електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 ЗЕДЕУУ и въз основа на електронен образ на изрично заявление и електронен образ на пълномощно от задълженото лице, подадено до изпълнителния директор на ИАОС за предоставяне на годишните отчети;
В случай на необходимост от коригиране на информацията от годишните отчети по ал. 1 се предоставя коригиран годишен отчет чрез НИСО в срок до 31 март на годината, следваща отчетната година;
 След изтичане на срока по ал. 4 лицата не могат да извършват промяна на предоставените данни;

Информация за въвеждане на данни в НИСО относно Годишните отчети за отпадъците:

За въвеждането на данни в НИСО е необходимо статуса на съответният Годишен отчет (поле „Статус” в раздел „Основни данни”) да е „В редакция” или „Подписан”. Ако статуса е „В процес на подписване”, отчета е заключен, защото е свален файл с отчета за подпис. Необходимо е да довършите подписването, което ще доведе статуса до „Подписан”, след което ще може да направите необходимите промени. Файлът отново трябва да се подпише в КЕП, във формат „.p7s”, за да се подаде в НИСО. Обръщаме внимание, че след като направите промените, за да е подаден Годишният отчет, трябва да е със статус „Подписан". 

Информация за отчетност в НИСО на отпадъци с кодове от 17-та и 20-та група:

За отпадъци с кодове от 17-та група „Отпадъци от строителство и събиране (включително почва, изкопана от замърсени места)“ и отпадъци от 20-та група „Битови отпадъци (домакински отпадъци и сходни с тях отпадъци от търговски, промишлени и административни дейности), включително разделно събрани фракции“ не  се  води отчетна книга по Приложение № 1 към чл. 7, т. 1 от Наредбата. За тези отпадъци не се предоставя годишен отчет по Приложение № 9 към чл. 13, от Наредбата. 
За работата с НИСО и срещаните проблеми в системата може да следите информация с често задаваните въпроси и отговори на следния линк: http://www.eea.government.bg/bg/nsmos/waste/niso/chesto-zadavani-vaprosi-i-otgovori-za-rabota-s-niso