НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

95 обекта провериха през юни експертите на РИОСВ – Стара Загора

26.07.2018 г.
Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Стара Загора провериха 95 обекта през юни. За периода са извършени проверки на обекти с комплексни разрешителни, на обекти – източници на емисии в атмосферния въздух или формиращи отпадъчни води, по чистотата на общинската и републиканската пътни мрежи в различни участъци в общини Сливен и Николаево, на защитени територии и защитени зони и билкозаготвителни пунктове. В рамките на контролната дейност са издадени 90 предписания и съставени 5 акта за установени административни нарушения. Три са образуваните административно-наказателни процедури по Закона за водите и по една за установени нарушения на законите за управление на отпадъците и за лечебните растения.
От директора на РИОСВ – Стара Загора са издадени 3 наказателни постановления в размер на 13 600 лв. Глоба от 100 лв. е наложена по Закона за биологичното разнообразие на физическо лице от Стара Загора за продажба на защитен вид препарирана птица от вида Синявица. С 2500 лв. е санкционирано дружество с площадка в землището на град Крън за неизпълнение на дадено предписание. Имуществена санкция в размер на 11 000 лв. е наложена на фирма от Стара Загора за неизпълнение на условие в притежаваното комплексно разрешително за  превишение на индивидуалните емисионни ограничения.