НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

86 обекта са проверени от експертите на РИОСВ – Стара Загора през октомври

18.11.2014 г.
През октомври експертите на РИОСВ – Стара Загора са извършили 105 контролни проверки на 86 обекта и дейности, оказващи влияние на компонентите на околната среда. 66 от тях са по годишен график, а 39 – извънредни, осъществени по сигнали на граждани, за проследяване изпълнението на дадени предписания в предходни периоди, по приключили проекти в кампанията „За Чиста околна среда” и други.
За установени нарушения на нормативната база са издадени 35 предписания, с които е изискано почистване на нерегламентирани замърсявания, представяне на отчетни книги по Закона за управление на отпадъците, извършване на емисионни измервания за съдържание на вредни вещества в отпадналите димни газове и др.
През октомври са издадени 3 акта за административни нарушения. Два от тях са за неизпълнение на условия в комплексните им разрешителни по Закона за опазване на околната среда, а третият – за превишения на индивидуалните емисионни ограничения по Закона за водите.
На обща стойност 8 000 са издадените от директора 4 наказателни постановления. За недопускане на контролен орган на площадката на обекта, 2 000 лв. имуществена санкция е наложена на „Арсенал”АД, град Казанлък. За неизпълнение на дадено предписание за заплащане на продуктова такса за опаковки към ПУДООС е наложена имуществена санкция също в размер на 2 000 лв. на „Савулен сокс”ЕООД, град Стара Загора. С по 2000 лв. са глобени „Диони” ООД, град Стара Загора за нарушение на условията на разрешителното им за заустване на отпадъчни води и на „Конекс Тива”ООД, с. Оризово за нарушение на индивидуалните емисионни ограничения при заустване на отпадъчните води.