НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

4 акта за нарушения в защитени зони състави РИОСВ – Стара Загора

21.11.2017 г.
Експертите на Регионалната инспекция по околна среда и водите в Стара Загора извършиха през октомври 157 проверки на 141 обекта. За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 68 предписания и са стартирали 10 административно-наказателни процедури. Четири от съставените актове са за установени нарушения на заповедите за обявяване на защитени зони „Адата-Тунджа”. Актове са съставени и за нарушения на законите за опазване на околната среда, за водите и за управление на отпадъците. Събраните суми от наложени санкции, включително за предишни периоди, са 6368,11 лв. и са преведени на общините, на чиято територия е санкционирания субект. Най-голяма сума е получила община Стара Загора – 4416,09лв.
Десет са издадените от директора наказателни постановления в размер на 62 400 лв. За нарушения на Закона за водите са издадени 4 наказателни постановления –  две дружества в Стара Загора и по едно в Ямбол и Сливен са санкционирани с по 2000 лв., а обект в град Казанлък – с 30 000 лв. На фирма с площадка в град Ямбол са наложени две имуществени санкции от 2000 лв. – за неизпълнение на дадено предписание и 1000 лв. за неправилно съхранение на химични вещества. За експлоатиране на бензиностанция, несъответстваща на етап ІІ за улавяне на бензиновите пари, обект в Стара Загора е санкциониран с 5000 лв. Глоба от 15 000 лв. е наложена на дружество в Гълъбово за нарушение на Закона за опазване на околната среда, а на обект в Ямбол е наложена имуществена санкция от 1400 лв. за нерегламентирано изгаряне на отпадъците.
Акцент в контролната дейност на инспекцията и през този месец бяха проверките в защитени зони от Европейската мрежа Натура 2000 относно режимите и забраните в заповедите им за обявяване, както и на търговски обекти за пуснатите на пазара пластмасови торбички за пазаруване.