Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Проверки 2017г. виж всички »

25

На 24 ноември 2017 г. в гр. Стара Загора бе извършена проверка на Складова база за пропан-бутан и течни горива, терминал „Агробиохим“с оператор „„Зара газ” ООД, гр. Стара Загора.
Според извършената класификация на обекта, съгласно изискванията на Приложение №3 от Закона за опазване на околната среда, съоръжението се класифицира като предприятие с висок рисков потенциал. Дружеството е въвело Система за управление мерките за безопасност (СУМБ).
Изпълнявайки изискванията на чл. 109, ал.1 на ЗООС операторът е изготвил и внесъл в ИАОС София актуализирани Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии, Доклад за безопасност и Авариен план с приложенията към него. На 22.02.2017 г. е издадено Решение № 6-А2/2017 за одобрение на актуализирания доклад за безопасност на „Складова база за пропан-бутан и течни горива, терминал „Агробиохим“ с оператор „Зара газ” ООД.