Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Проверки 2017г. виж всички »

23

На  27 октомври 2017 г.  в с.Ковачево, община Раднево бе извършена проверка на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
Според извършената класификация на обекта, съгласно изискванията на Приложение №3 от Закона за опазване на околната среда, съоръжението се класифицира като предприятие с висок рисков потенциал. Дружеството е въвело Система за управление мерките за безопасност (СУМБ).
Изпълнявайки изискванията на чл.109, ал.1 на ЗООС операторът е изготвил и внесъл в ИАОС гр. София актуализирани Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии, Доклад за безопасност и Авариен план с приложенията към него. Съгласно чл.116ж, ал.4 във връзка с чл.116е, ал.1,т.4 и чл.112, ал.3, т.4, буква „б” от ЗООС към заявлението за одобряване на актуализиран доклад за безопасност, операторът е приложил Решение № 7-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС. Същото се обжалва пред Върховния административен съд от „Коалиция за устойчиво развитие” и е образувано административно дело № 11929/2016 г. по описа на ВАС, което е насрочено за 23.04.2018 г. Решение № 7-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС не е влязло в сила.
С Решение № 60 - А1 – С/2017 г. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по околна среда спира административното производство по издаване на решение за одобрение на актуализиран доклад за безопасност на предприятие с висок рисков потенциал - „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД до влизане в сила на Решение № 7-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.
Дружеството има издадено Решение за експлоатация № 01-60/2011 на предприятие с висок рисков потенциал.