Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Проверки 2017г. виж всички »

22

На 13 октомври  2017 г. в с.Медникарово, общ. Гълъбово бе извършена проверка на „КонтурГлобал Марица Изток 3” АД, площадка ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3”.
Според извършената класификация на обекта, съгласно изискванията на Приложение № 3 от Закона за опазване на околната среда, съоръжението се класифицира като предприятие с висок рисков потенциал. Дружеството е въвело Система за управление мерките за безопасност (СУМБ).
Изпълнявайки изискванията на чл.109, ал.1 на ЗООС операторът е изготвил и внесъл в ИАОС - София актуализирани Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии, Доклад за безопасност и Авариен план с приложенията към него. На 19.09.2017 г. от изпълнителния директор на ИАОС е издадено Решение № 102-А1/2017 за одобрение на актуализирания доклад за безопасност на „КонтурГлобал Марица Изток 3” АД.