ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2022 година

Публикувано на 10.05.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 26 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за третиране на отпадъци от на излезли от употреба моторни превозни средства(ИУМПС), отпадъци от черни и цветни метали(ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)” в поземлен имот с идентификатор 68850.526.939, кв. „Голиш”, землище на гр. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 27 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на шест еднофамилни жилищни сгради” в поземлен имот с идентификатор 46417.50.20, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора.

Публикувано на 05.05.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 32 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за частично изменение на общ устройствен план(ОУП) на община Павел баня и изработване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) заУПИ II, кв. 12 по плана на с. Виден.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 33 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Програма за управление на отпадъците на община Гълъбово за периода 2021-2028 г.”

Публикувано на 03.05.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 29 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Програма за управление на отпадъците на община Твърдица за периода 2021-2028 г.” 
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 30 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Програма за управление на отпадъците на община Опан за периода 2021-2028 г.” 
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 31 - ЕО/2022 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изменение на действащия Общ устройствен план на община Павел баня за УПИ II, кв. 37а по плана на с. Долно Сахране, общ. Павел баня.

Публикувано на 20.04.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 27 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изменение на Общ устройствен план на община Сливен и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлен имот с идентификатор 67338.76.31, землище на гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 28 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план — ПУП-ПЗ за „Изграждане на фотоволтаична централа, с мощност до 4999 kWp“ в имот № 81121.210.192 по кадастралната карта на с. Чернозем, общ. Елхово.

Публикувано на 15.04.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 25 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за термична деструкция на производствени отпадъци от полиметилметакрилат /ПММА/ до метилметакрилат /ММА/”, в поземлен имот с идентификатор 77476.507.191, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 26 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план - ПУП-ПЗ за „Изграждане на фотоволтаична централа, с мощност до 150 kW“ в имот № 77476.54.77 по кадастралната карта на с. Хрищени, общ. Стара Загора.

Публикувано на 11.04.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 24 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Разширение на строителните граници на съществуваща урбанизирана територия кв. „Възраждане“ в имоти с № № 51648.37.111 и 51648.37.97 по кадастралната карта на гр. Николаево, общ. Николаево.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 25 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изменение на Общ устройствен план на община Нова Загора и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлен имот с идентификатор 48725.38.446, землище на с. Млекарево, общ. Нова Загора.

Публикувано на 08.04.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 22 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)-Гурково”, в поземлен имот с идентификатор 18157.98.296, гр. Гурково.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 23 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)” в поземлен имот с идентификатор 68850.522.5301, гр. Стара Загора.