ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2021 година

Публикувано на 10.12.2021 г.

РЕШЕНИЕ за прекратяване № КОС-01-5431-П/2021 г. за инвестиционно предложение  „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала и сграда за съхранение на инвентар” в поземлен имот с идентификатор 38683.153.40, землище на с. Кортен, общ. Нова Загора.

Публикувано на 08.10.2021 г.

РЕШЕНИЕ за прекратяване № КОС-01-2001-П/2021 г. за инвестиционно предложение  „Разработване на находище „Струдин” за строителни материали /чакъл и пясък/” в землището на с. Струпец, общ. Сливен.

Публикувано на 24.08.2021 г.

РЕШЕНИЕ за прекратяване № КОС-01-5985-П/2021 г. за инвестиционно предложение  „Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на имоти с № № 36909.47.130 и 36909.47.120 по кадастралната карта на с. Кирилово, общ. Елхово за изграждане на фотоволтаична централа с инсталирана мощност 39,182 MWp“.

Публикувано на 06.08.2021 г.

РЕШЕНИЕ за прекратяване № КОС-01-4505-П/2021 г. за инвестиционно предложение „Рибовъдна ферма за отглеждане на риба във водите на яз. Колена“ в имот № 000133 в землищата на с. Колена, общ. Стара Загора.

Публикувано на 27.04.2021 г.

РЕШЕНИЕ за прекратяване № КОС-01-4505-П/2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на автокомплекс, включващ автосервиз, автомивка, административно - битови помещения и заведение за бързо хранене” в поземлен имот с идентификатор 77476.106.7, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора.

Публикувано на 15.02.2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е за прекратяване № КОС – 01 – 2721-П/ 2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане на сладководна риба” в язовир „Ешек дере” находящ се в ПИ с идентификатори 00713.21.409 землище на с. Асеновец и 38683.163.129 землище на с. Кортен, общ. Нова Загора.

Публикувано на 25.01.2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е за прекратяване № КОС – 01 – 5713-П/ 2021 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за термолитично трансформиране на въглеводороди от обогатено енергийно гориво и други твърди горива в двустепенен нискотемпературен кипящ слой с капацитет 19,8 MW“ на територията на ТЕЦ Брикел в землището на гр. Гълъбово, общ. Гълъбово.