Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2021 година

Публикувано на 17.09.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-20-ОС/ 2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП)  „Промяна на предназначението на територията от „Земеделска” в „Горска” на имот с идентификатор 46646.25.42 по КК и КР на с. Малко село, общ. Котел”.
РЕШЕНИЕ № СЗ-21-ОС/ 2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП)  „Промяна на предназначението на територията от „Земеделска5’ в „Горска” на имоти с идентификатори 39030.19.3 и 39030.19.39 по КК и КР на гр, Котел, общ. Котел”.

Публикувано на 26.07.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-19-ОС/ 2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Промяна на предназначение на общински земеделски територии с характеристики на гора, с цел устройването им като горски територии”, засягащо защитени зони BG0000628 „Чирпански възвишения” и BG0000442 „Река Мартинка” по чл.6, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), за което прецених, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитените зони.

Публикувано на 09.07.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-18-ОС/ 2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на транспортна база за собствен автомобилен парк в имот с идентификатор 10776.11.33 в местност „Кабата” в землището на с. Веселиново, общ. Тунджа, обл. Ямбол.

Публикувано на 25.06.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-17-ОС/ 2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) “Промяна от „земеделска” към „горска” територия на имот с идентификатор 63149.212.168 в землището на с. Лозен, общ. Стара Загора”, попадащо в границите на защитена зона ,Чирпански възвишения”.

Публикувано на 18.06.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-16-ОС/ 2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на 5 броя едноетажни къщи за гости в имот с идентификатор 80474.1.250 в местност „Меджерлика” в землището на с. Червенаково, общ. Твърдица, обл. Сливен”.

Публикувано на 27.04.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-14-ОС/ 2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Промяна на предназначението на имот с идентификатор 83051.24.209 в землището на с. Шарково, общ. Болярово.
РЕШЕНИЕ № СЗ-15-ОС/ 2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Промяна на предназначението на имот с идентификатор 11658.88.30 в землището на с. Воден, общ. Болярово.

Публикувано на 09.04.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-12-ОС/ 2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Смяна на начина на трайно ползване от „пасище“ на „нива“ на имот е идентификатор 56527.92.5 по КК и КР на с. Питово, общ. Нова Загора” (ИП) „Авариен ремонт на местен път IV - клас с идентификатор 51648.53.126 по КК и КР на гр. Николаево, общ. Николаево - чрез възстановяване на съществуващ водосток с цел укрепване на местен път и предпазване от заливане с вода от р. Тунджа и близки водни течения и създаване на условия за високи подпочвени води”.
РЕШЕНИЕ № СЗ-13-ОС/ 2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Почистване от храстова и дървесна растителност на земеделски имоти с идентификатори 44540.26.417 и 44540.26.415 в землището на с. Любеново, общ. Раднево, обл. Стара Загора.