ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2021 година

Публикувано на 26.02.2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 6 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Извършване на дейности по съхранение, кондициониране, възстановяване/регенериране на разтворители и други отпадъчни химични органични вещества с висока степен на чистота“, в недвижим имот със застроена в него сграда, идентификационен номер 87374.515.20.15, по кадастралната карта на гр. Ямбол.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 8 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 260 броя овце, трафопост и ново водовземно съоръжение”, в поземлен имот е идентификатор 29283.76.526, с. Жеравна, общ. Котел.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 9 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на предприятие за производство на корпусна и мека мебел, складово стопанство и въвеждане в експлоатация на котел на твърдо гориво (генерирани при производството на мебели чисти дървесни стърготини, дървесни изрезки и талаш)” на площадка образувана от поземлени имоти с идентификатори 87374.513.5, 87374.513.7, 87374.513.8, 87374.513.9, 87374.513.12, 87374.513.29, . 87374.513.30, 87374.513.31, 87374.513.32, 87374.513.33, 87374.513.34, 87374.513.35, 87374.513.36 и 87374.513.37, гр. Ямбол.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 10 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на обект за аквакултури в съществуващ язовир” в имот № 000030 в землището на с. Роза, общ. Тунджа.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 5 - EO/2021 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за  „Програма за управление на отпадъците на община Ямбол за периода 2021-2028 г.”.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 6 - EO/2021 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за  „Изменение на общ устройствен план на община Сливен за територията, в която попадат поземлени имоти с № 027002 и 027003 в землището на с. Панаретовци, общ. Сливен.

Публикувано на 15.02.2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 5 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Промяна в количества и дейности с отпадъци на съществуваща площадка” в поземлен имот с идентификатор 68850. 517.1046, кв. „Голеш”, гр. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 7 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за защитни покрития на метални изделия с технологията на електрохимично поцинковане и химическа оксидация“ в имот № 35167.501.9481 по кадастралната карта на гр. Казанлък, общ. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 4 - EO/2021 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „План за интегрирано развитие на община Елхово 2021-2027 г.”

Публикувано на 12.02.2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 4 - ПР/2021 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на сепарираща инсталация за битови отпадъци“ в поземлени имоти е идентификатори 53134.220.76 и 53134.220.77 в с, Обручище, общ. Гълъбово.

Публикувано на 05.02.2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 2 - ПР/2021 г. за инвестиционно предложение: „Инсталиране на линия за рециклиране на неопасни отпадъци от пластмаси чрез влагането им в производството на плочки, бордюри, тухли и други елементи“ в поземлени имоти е идентификатори 68850.522.5302 и 68850,522.5301 по плана на гр. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 3 - ПР/2021 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за производство на гумени плочи“ в имот с идентификатор № 55484.55.4 по кадастралната карта на с. Партизанин, общ. Братя Даскалови.

Публикувано на 01.02.2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 2 - EO/2021 г. да не се извършва екологична оценка на Изменение на Общ устройствен план (ОУП) и Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП - ПЗ) за имоти с № № 27214.65.1, 27214.33.1, 27214.33.7, 27214.33.8, 27214.33.37 и 27214.33.50 по кадастралната карта на с. Еленино, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 3 - EO/2021 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „План за интегрирано развитие на община Мъглиж 2021-2027 г.”.

Публикувано на 15.01.2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 1 - ПР/2021 г. за инвестиционно предложение: „Преустройство на част от сграда в предприятие за преработка на месо от копитни животни, производство на месни продукти и преработка на сурово мляко и производство на млечни продукти от мляко“ в имот с идентификатор 68850.523.5703 в гр. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 1 - EO/2021 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за Подробен устройствен - план за застрояване - ПУП-ПЗ на имот с идентификатор 35167.60.14 по кадастралната карта на гр. Казанлък за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала“.