ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2021 година

Съобщения по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционни предложения:

 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци и производство на лютеница, кьопоолу и др.” в поземлен имот с идентификатор 010486, с. Желю войвода, общ. Сливен. /Публикувано на 08.01.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение „Извършване на дейности по събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, събиране и съхранение на отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори“ в имот с идентификатор 67338.603.264 в гр. Сливен. /Публикувано на 18.01.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на птицеферма за отглеждане на кокошки носачки е капацитет 39900 бр. и ползване на съществуващ тръбен кладенец“ в имот № 07613.75.440 по кадастралната карта на с. Бяла, общ. Сливен. /Публикувано на 18.01.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на мандра и млекопреработвателно предприятие”, в поземлен имот е идентификатор 07819.16.66, с. Бяло поле, общ. Опан. /Публикувано на 18.01.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на предприятие за преработка на риба и производство на рибни продукти е капацитет 1 т. за денонощие“ в имот № 51648.501.780 по кадастралната карта на гр. Николаево, общ. Николаево. /Публикувано на 18.01.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на общинска площадка за временно съхранение и извършване на дейности по третиране на строителни отпадъци”, в поземлен имот с идентификатор 87374.519.7, гр. Ямбол. /Публикувано на 28.01.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на птицеферма за интензивно отглеждане на птици - бройлери до 40 000 бр.“ в имот № 77476.86.10 по кадастралната карта на е. Хрищени, общ. Стара Загора. /Публикувано на 03.02.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло” в имот с идентификатор 68850.522.5188 в гр. Стара Загора. /Публикувано на 03.02.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на птицеферма за отглеждане на подрастващи кокошки носачки с капацитет 39 900 броя места за птици и възстановяване експлоатацията на съществуващо водовземно съоръжение” в поземлен имот с идентификатор 67338.162.4, гр. Сливен. /Публикувано на 04.02.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на лозови масиви е капково напояване” в поземлени имоти е идентификатори 51161.53.11, 51161.53.13 и 51161.70.1, с. Научене, общ. Нова Загора. /Публикувано на 04.02.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Оползотворяване на отпадък с код 10 13 99 — гипсокартонени плоскости” в имот № 200147 в землището на с. Ковачево, общ. Раднево. /Публикувано на 05.02.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на крайпътен обществено - обслужващ комплекс“ в имоти с № № 43459.502.42, 43459.53.1008, 43459.53.1018, 43459.53.1009 и 43459.53.1012 по кадастралната карта на с. Лесово, общ. Елхово. /Публикувано на 11.02.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за  „Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци, с капацитет 1300 тона на година” в поземлен имот с идентификатор 67338.601.273, УПИ XXXIX, кв. 11, гр. Сливен. /Публикувано на 15.02.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за  „Изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане на зарибителен материал и угояване на риба” в язовир „Щоките”, находящ се в ПИ 38683.38.299, землище на с. Кортен, общ. Нова Загора. /Публикувано на 22.02.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за  „Изграждане на мандра и колбасарски цех”, в поземлен имот с идентификатор 72165.505.1885, землище на гр. Твърдица. /Публикувано на 26.02.2021 г./