ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2020 година

Съобщения по чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, съобщаваме за внесено уведомление за инвестиционно предложение:

 • КОС-01-6036/08.01.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП):  „Добавяне на нова  площадка с кодове и дейности с отпадъци в контекста на  действащ регистрационен документ, с предмет на дейност производство на бетонови изделия в добавка на неопасни отпадъци” на площ от 4 дка., в поземлен имот с идентификатор 35420.12.31,землище на с. Калитиново, общ. Стара Загора.
 • КОС-01-157/10.01.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на млекопреработвателно предприятие и производство на тестени изделия” в имот с идентификатор 67338.601.241, гр. Сливен.
 • КОС-01-218/14.01.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части, автосервизни услуги и търговска дейност с черни и цветни метали” в УПИ I-491, кв. 46, с. Хаджидимитрово. 
 • КОС-01-157/10.01.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на млекопреработвателно предприятие и производство на тестени изделия” в имот с идентификатор 67338.601.241, гр. Сливен.
 • КОС-01-218/14.01.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части, автосервизни услуги и търговска дейност с черни и цветни метали” в УПИ I-491, кв. 46, с. Хаджидимитрово. 
 • КОС-01-255/15.01.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Разширение и модернизация на кравеферма“ в имот № 48101.144.1 по кадастралната карта на с. Миладиновци, общ. Тунджа.
 • КОС-01-6213/23.12.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели (поливка на етерично-маслени култури)“ в УПИ I-890, кв. 6 по плана на с. Габарево, общ. Павел баня.
 • КОС-01-481/24.01.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на търговски обект „Ямбол Парк“ в имот № 87374.548.78 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол.
 • КОС-01-609/31.01.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Разширение на птицеферма, чрез изграждане на нова сграда за 18 375 бр. кокошки – носачки, ограда, увеличаване на капацитета на съществуващо торохранилище и закупуване на технологично оборудване“ в имот № 05308.46.4 по кадастралната карта на с. Болярско, общ. Тунджа.
 • КОС-01-549/29.01.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане и преустройство на съществуващи сгради за производство и съхранение на пиротехнически състави, пиротехнически изделия, боеприпаси и други изделия със специално предназначение” в поземлен имот с идентификатор 49494.667.912, гр. Мъглиж.
 • КОС-01-661/03.02.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на бензиностанция и  газстанция” в поземлен имот с идентификатор 67338.603.358, землище на гр. Сливен.
 • КОС-01-683/04.02.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на къмпинг и атракционна площадка” в  поземлен имот с идентификатор 32915.30.180  в землището на с. Ичера, общ. Сливен.
 • КОС-01-743/06.02.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Допълване на номенклатурния списък на произвежданите изделия чрез създаване на нови модификации в цехове 130 и 150, на площадката на Завод 2”, в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3,  землище на гр. Казанлък.
 • КОС-01-744/06.02.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): Допълване на номенклатурния списък на произвежданите изделия чрез създаване на нови модификации в цех 150 към Завод 3, в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3,  землище на гр. Казанлък.
 • КОС-01-655/658/03.02.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на технологична линия за производство на противоградни ракети” в поземлени имоти с идентификатори 68850.14.679.32 и 68850.14.679.48, землище на гр. Стара Загора.
 • КОС-01-755/06.02.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на  стадион и съпътстваща инфраструктура” в поземлен имот с идентификатор 62983.68.400, землище на с. Розово, общ. Казанлък.
 • КОС-01-586/30.01.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на ферма за 50 бр. овце“ в имот № 87212.103.1 по кадастралната карта на с. Ягода, общ. Мъглиж.