Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2020 година

Публикувано на 23.10.2020 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-15-ОС/ 2020 г. за инвестиционно предложение (ИП) за „Залесяване на имот с идентификатор
72480.89.7 в землището на с. Тича, общ. Котел и имот с идентификатор 47528.48.22 в землището на с. Медвен, общ. Котел по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка”

Публикувано на 16.10.2020 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-14-ОС/ 2020 г. за прекратяване процедура по оценка на съвместимост на етап проверка за за допустимост инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна начина на трайно ползване на имот с идентификатор 87641.90.331(стар №000331) от "пасище" на нива в землището на с. Ясеново, общ. Казанлък”

Публикувано на 18.09.2020 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-13-ОС/ 2020 г. за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на вилна сграда в имот с идентификатор 40292.11.11 по КК и КР на гр. Крън, общ. Казанлък”

Публикувано на 31.07.2020 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-11-ОС/ 2020 г. за инвестиционно предложение (ИП) за  „Създаване на овощна градина в имот с идентификатор 37530.10.2 в местност „Адата” в землището на с. Ковачите, общ. Сливен, обл. Сливен”.
РЕШЕНИЕ № СЗ-12-ОС/ 2020 г. за инвестиционно предложение (ИП) за  „Създаване на овощна градина в имот с идентификатор 37530.10.511 в местност „Адата” в землището на с. Ковачите, общ. Сливен, обл. Сливен”.

Публикувано на 22.05.2020г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-10-ОС/ 2020 г. за инвестиционно предложение (ИП) за  „Изграждане на предприятие за рязане, профилиране и обработка на строителни и декоративни скални материали в имот № 044009 в землището на с. Градец, общ. Котел”.

Публикувано на 15.05.2020 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-8-ОС/ 2020 г. за инвестиционно предложение (ИП) за  „Изграждане на жилищна сграда в имот №302.32 в местността „Новите лозя” в землището на с. Лясково, общ. Стара Загора”.
РЕШЕНИЕ № СЗ-9-ОС/ 2020 г. за инвестиционно предложение (ИП) за  „Изграждане на склад за стопански инвентар в имоти с №№ 027002, 027003 в землището на с. Панаретовци, общ. Сливен”.

Публикувано на 08.05.2020г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-7-ОС/ 2020 г. за инвестиционно предложение (ИП) за  „Изграждане на открит склад за съхранение на гипс в имот с идентификатор 61340.35.159 в землището на с. Радецки, общ. Нова Загора”.