Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2020 година

Публикувано на 31.07.2020 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-11-ОС/ 2020 г. за инвестиционно предложение (ИП) за  „Създаване на овощна градина в имот с идентификатор 37530.10.2 в местност „Адата” в землището на с. Ковачите, общ. Сливен, обл. Сливен”.
РЕШЕНИЕ № СЗ-12-ОС/ 2020 г. за инвестиционно предложение (ИП) за  „Създаване на овощна градина в имот с идентификатор 37530.10.511 в местност „Адата” в землището на с. Ковачите, общ. Сливен, обл. Сливен”.

Публикувано на 22.05.2020г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-10-ОС/ 2020 г. за инвестиционно предложение (ИП) за  „Изграждане на предприятие за рязане, профилиране и обработка на строителни и декоративни скални материали в имот № 044009 в землището на с. Градец, общ. Котел”.

Публикувано на 15.05.2020 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-8-ОС/ 2020 г. за инвестиционно предложение (ИП) за  „Изграждане на жилищна сграда в имот №302.32 в местността „Новите лозя” в землището на с. Лясково, общ. Стара Загора”.
РЕШЕНИЕ № СЗ-9-ОС/ 2020 г. за инвестиционно предложение (ИП) за  „Изграждане на склад за стопански инвентар в имоти с №№ 027002, 027003 в землището на с. Панаретовци, общ. Сливен”.

Публикувано на 08.05.2020г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-7-ОС/ 2020 г. за инвестиционно предложение (ИП) за  „Изграждане на открит склад за съхранение на гипс в имот с идентификатор 61340.35.159 в землището на с. Радецки, общ. Нова Загора”.

Публикувано на 20.03.2020г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-6-ОС/ 2020 г. за инвестиционно предложение (ИП) за  „Промяна на предназначението на земеделски територии собственост на о бщина Котел, имоти с идентификатори 29283.58.903 и29283.58,901 от (НТП) „за селскостопански, горски, ведомствен път” в НТП „горска, територия, гора” в землището на с. Жеравна, общ. Котел”.

Публикувано на 05.03.2020г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-5-ОС/ 2020 г. за инвестиционно предложение (ИП) за  „Промяна предназначението на имот с идентификатор 36681,57.14 находящ се в землището на с. Катунище, общ. Котел

Публикувано на 28.02.2020г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-4-ОС/ 2020 г. за инвестиционно предложение (ИП) за  „Изграждане на четири жилищни сгради в имот с идентификатор 44851.31.121 в местността „Йовлаза” в землището на с. Лясково, общ. Стара Загора”.