ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2020 година

Публикувано на 10.04.2020г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 11 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за смилане, транспортиране и изгаряне на алтернативни горива /шисти, слама, оризова люспа, слънчогледова люспа и др./ в енергийните котли ЕК1 - 98 МW и ЕК2 - 48 МW на „Топлофикация - Сливен" ЕАД.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 12 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Допълване на номенклатурния списък на произвежданите изделия, чрез създаване на нови модификации в цехове 130 и 150, на площадката на Завод 2”, в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, землище на гр. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 13 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: "Допълване на номенклатурния списък на произвежданите изделия чрез създаване на нови модификации в цех 150 към Завод 3”, в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, землище на гр. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 14 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: "Изграждане на овцеферма” в имот с идентификатор № 04635.65.18 в землището на с. Богданово, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 15 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: "Изграждане на ферма за телета за разплод и бременни юници е общ капацитет до 500 броя” в имот с идентификатор 04635.66.259, с. Богданово, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 16 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), продажба на резервни части и автосервизни дейности”, в УПИ ХIУ-411, кв. 52, с. Загоре, общ. Стара Загора.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 3 - ЕО/2020 г. за Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот е идентификатор 67338.76.14 по кадастралната карта на град Сливен за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 14 МW”.
 

Публикувано на 03.04.2020г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 10 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на търговски център „Ямбол Парк“ в имот №87374.548.78 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол.

Публикувано на 24.03.2020г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 9 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Проектиране и. изграждане на нов проучвателно-експлоатационен тръбен кладенец /ПЕТК/, за водоснабдяване на розови градини за производство на розов цвят за дестилация на етерично - маслени култури”, в УПИ П-430, кв, 73 по плана на с. Скобелево, общ. Павел баня.

Публикувано на 20.03.2020г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ – 2 – ЕО/ 2020 г. екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за; Подробен устройствен план — План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот с идентификатор 67338.99,138, землище на гр. Сливен.

Публикувано на 28.02.2020г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 6 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Въвеждане в експлоатация на два броя котли на твърдо гориво, представляващо (дърва за горене в добавък генерираните при производството на мебели чисти дървесни стърготини и дървесни изрезки от тяхното разкрояване) за нуждите на система за отопление на цех за производство на мебели, търговска и административна част“ в имот № 68850.522.411 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 7 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец с цел допълнително водоснабдяване на е. Казанка”, в поземлен имот с идентификатор 35153.2.8, землище на с. Казанка, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 8 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на проучвателно-експлоатационен тръбен кладенец /ПЕТК/ за водоснабдяване на „ Атракционен парк на розата и розовото масло” в поземлен имот с идентификатор 83199.141.25, гр. Шипка.
Р Е Ш Е Н И Е ЕО № СЗ – 1 – ЕО/ 2019 г.  за Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за Подробен устройствен план за застрояване - ПУП-ПЗ на имот № 73420.63.448 по кадастралната карта на с. Тулово, общ. Мъглиж за „ Изграждане на фотоволтаична електроцентрала.

Публикувано на 11.02.2020г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 5 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Монтиране на нова производствена линия в съществуващ цех за екстракция на етерично-маслени суровини“ в имот № 017011 в землището на с. Долно Сахране, общ. Павел баня.

Публикувано на 03.02.2020г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 3 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение, с цел поливане на зелени тревни площи (други цели)” в поземлен имот с идентификатор 87374.516.81, землище на гр. Ямбол.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 4 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на Атракционен парк на розата и розовото масло” в поземлен имот с идентификатор 83199.141.25, гр. Шипка.