ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2020 година

Публикувано на 24.11.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 81 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоражение- експлоатационен тръбен кладенец, с цел поливане на зелни тревни площи (други цели)“, в поземлен имот с идентификатор 30898.26.389, с. Зимница, общ. Стралджа.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 82 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на комплексна автоснабдителна станция (за светли горива и пропан - бутан), пълначно за бутилки, обслужваща сграда и метална козирка“, в поземлен имот с идентификатор 67338.603.432, в землище на гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 18 - EO/2020 г. да не се извърши екологична оценка на Подробен устройствен план - ПУП-ПЗ за „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност до 600 KW" в имот №67338.98.45 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 19 - EO/2020 г. да не се извърши Екологична оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите н опазване в защитените зони за „Изменение на общ устройствен план на община Сливен за поземлени имоти с идентификатори 67338.175.4 и 67338.175.16 по кадастралната карта на гр. Сливен. 

Публикувано на 22.10.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 79 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Разширение на производствена база за съхранение и преработка на метални конструкции“ в имоти с идентификатори 67338.834.16 и 67338.834.82 в гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 80 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за третиране на строителни отпадъци и сондажен кладенец” в имот № 67338.78.1 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 16 - EO/2020 г. за инвестиционно предложение: „План за интегрирано развитие на община Чирпан 2021-2027 г. ”

Публикувано на 09.10.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 74 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на производствена база за пелети и брикети” в УПИ У1-598, кв. 93 по плана на гр. Кермен, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 75 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства, дейности по събиране и съхранение на отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори“ в поземлен имот с идентификатор 67338.603.264, „Промишлена зона“ гр, Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 77 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Добавяне на нови кодове отпадъци за извършване на дейности с неопасни отпадъци в съоръжение за прозводство на бетонови изделия“ в имот № 35167.504.7025 по кадастралната карта на гр. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 15 - EO/2020 г. да се извърши Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изменение на общ устройствен план на община Сливен за масиви с№№ 10, 11, 12, 13 и 14 в землището на с. Селиминово, общ. Сливен за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 26 МW”.

Публикувано на 02.10.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 72 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части и автосервизни дейности” в поземлен имот с идентификатор 58236.45.200, землище на с. Преславен, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 73 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на овцевъден комплекс за 500 броя овце - майки и техните приплоди” в имот с идентификатор 51634.42.181, с. Николаево, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 76 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на кравеферма за отглеждане на 120 броя крави и техните приплоди“ в имот с идентификатор 81535.102.3 в с. Чокоба, общ. Сливен.

 

Публикувано на 25.09.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 68 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане на зарибителен материал и угояване на риба” в язовир „Моста-2”, поземлен имот (ПИ) 36395.58.163, землище на с. Караново, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 70 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:  „Изграждане на тръбен кладенец - ВС - 1/20” в имот с идентификатор 37507.45.53, с, Ковачево, общ. Раднево.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 71 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:  „Изграждане на стадион и съпътстваща инфраструктура” в поземлен имот с идентификатор 62983.68.400, землище на с. Розово, общ. Казанлък.

Публикувано на 18.09.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 13 - EO/2020 г. да се извърши Екологична Оценка и Оценка за съвместимост е предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изменение на общ устройствен план на община Сливен за поземлен имот с идентификатор 67338.47.65 по кадастралната карта на гр. Сливен"
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 14 - EO/2020 г. да се извърши Екологична Оценка и Оценка за съвместимост е предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изменение на общ устройствен план на община Сливен за поземлен имот с идентификатор 67338.47.60 по кадастралната карта на гр. Сливен"
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 69 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на собствен водоизточник - експлоатационен тръбен кладенец за водоснабдяване на "Асфалтова база" в ПИ № 77476.507.94 в с. Хрищени, общ. Стара Загора"

Публикувано на 15.09.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 12 - EO/2020 г. да се извърши Екологична Оценка и Оценка за съвместимост е предмета и целите на опазване в защитените зони за „Подробен устройствен план - План за застрояване на имоти е № 27111.47.42; 27111.48.115; 27111.47.189; 27111.48.198; 27111.48.272; 27111.48.273 и 27111.48.275 по кадастралната карта на' с. Езеро, общ. Нова Загора.