ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2020 година

Публикувано на 15.09.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 12 - EO/2020 г. да се извърши Екологична Оценка и Оценка за съвместимост е предмета и целите на опазване в защитените зони за „Подробен устройствен план - План за застрояване на имоти е № 27111.47.42; 27111.48.115; 27111.47.189; 27111.48.198; 27111.48.272; 27111.48.273 и 27111.48.275 по кадастралната карта на' с. Езеро, общ. Нова Загора.

Публикувано на 04.09.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 67 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „  „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (камиони)” в УПИ Х-2348, кв. 89, гр. Гълъбово"
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 11 - EO/2020 г. за инвестиционно предложение: „ „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот с идентификатор 11661.220.173 в землището на с. Воденичане, общ. Стралджа за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 15 МW”
 

Публикувано на 28.08.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 64 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на сондажен кладенец за противопожарно осигуряване” в поземлен имот с идентификатор 67338.606.6, гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 65 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), продажба на резервни части и автосервизни услуги и търговска дейност с черни и цветни метали в УПИ I-491, кв. 46, с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 66 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване върху лозови насаждения“ в имоти с идентификатори 32771.350.1, 32771.350.100, 32771.350.101, 32771.350.102, 32771.350.103 и 32771.350.104 в землището на с. Иречеково, общ. Стралджа.
 

Публикувано на 20.08.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 61 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на проучвателно - експлоатационен тръбен кладенец, за водоснабдяване /поливане/ на тревни площи” в имот с идентификатор 58743.33.13, с. Пряпорец, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 62 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Реконструкция и преустройство на съществуваща стопанска сграда в краварник за 120 бр. животни, изграждане на торохранилшце за течна оборска тор и закупуване на технологично оборудване и селскостопанска техника” в имот № 44505.48.355 по кадастралната карта на с. Любенец, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 63 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на ферма за отглеждане на 200 бр. овце” в имот № 73688.43.1 по кадастралната карта на с. Търничени, общ. Павел баня.

Публикувано на 14.08.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 56 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 50 броя дребни преживни животни - овце и/или кози” в имот № 87212.103.1 по кадастралната карта на с. Ягода, общ. Мъглиж
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 58 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на млекопреработвателно предприятие и търговия с млечни продукти” в ПИ № 38426.79.12, с. Коньово, общ. Нова Загора
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 59 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за съхранение и инсталация за преработка на пластмасови отпадъци” в поземлен имот с идентификатор 27499.501.3179, с. Енина, общ. Казанлък
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 60 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на овцеферма за 200 бр. животни, торище и доилна зала с чакалня” в УПИ Х1У-292, кв. 22 по плана на с. Княжевско, общ. Опан


 

Публикувано на 10.08.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 57- ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: "Изграждане на нов експлоатационен тръбен кладенец за водоснабдяване на база за селскостопанска техника и инвентар" в поземлет имот с идентификатор № 77476.109.8, с. Хрищени, общ. Стара Загора
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 51 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: "Добавяне на нова площадка с кодове и дейности с отпадъци в контекса на действащ регистрационен документ, с предмет на дейност производство на бетонови изделия в добавка на неопасни отпадъци" в поземлет имот с идентификатор № 35420.12.31 в землището на с. Калитиново, общ. Стара Загора.

Публикувано на 05.08.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 52 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Разполагане на инсталация за предварително третиране на неопасни отпадъци“ в поземлен имот с идентификатор № 68850.526.1066, кв. „Голеш“, гр. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 53 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: Проектиране и изграждане на 10 нови склада към 69 съществуващи в складова база „Бузово кале” в имот № 000017 в землището на с. Бузовград и имот № 000499 в землището с. Средногорово, общ. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 54 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на кравеферма” в имот с идентификатор № 46797.100.11 в с. Маломирово, общ. Елхово.