Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2018 година

Публикувано на 14.09.2018г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-14-ОС/ 2018 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна предназначението на имот с № 000321 в землището на с. Градец, общ. Котел от „пасище, мера” за „детска площадка”;
РЕШЕНИЕ № СЗ-15-ОС/ 2018 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Разделяне на имот с идентификатор 29283.36.8 в землището на с.Жеравна, общ.Котел, свързано със смяна на начина на трайно ползване”;
РЕШЕНИЕ № СЗ-16-ОС/ 2018 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна начина на трайно ползване на имот № 057032 в землището на с. Самуилово, общ. Сливен от „нива” на „овощна градина”.

Публикувано на 31.08.2018г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-13-ОС/ 2018 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на едноетажна жилищна сграда, свързано с промяна предназначението на част от имот с идентификатор 40292.38.29 в землището на гр. Крън, общ. Казанлък”

Публикувано на 03.08.2018г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-11-ОС/ 2018 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за “Извеждане на технически сечи свързани с изграждане и поддържане на лъчеви просеки и просветление на ловни пътища в ГСУ „Турия”, ГСУ ,,Александрово” и ГСУ ,,Габарево” на територията на ДЛС «Мазалат»”;
РЕШЕНИЕ № СЗ-12-ОС/ 2018 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за “Извеждане на технически сечи, свързани с просветляване на МИ, ЛПП и преминаване на ПП техника, във връзка с подобряване ефективността в работата по защита на горските територии от пожари на територията на ДЛС «Мазалат»”.

Публикувано на 27.07.2018 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-10-ОС/ 2018 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Смяна на начина на трайно ползване (НТП) на имоти с № 028025 (пасище, мера), 028017 (ливада), 028024 (пасище, мера), 028023 (пасище, мера), 028016 (пасище, мера), 028010 (пасище, мера) в землището на с.Раково, общ.Сливен в НТП „гора, горска територия””

Публикувано на 06.07.2018г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-9-ОС/ 2018 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна начина на трайно ползване на имот с № 87031.60.78 от „ливада” на „трайни насаждения” в землището на с. Ябланово, общ. Котел”.

Публикувано на 1.06.2018г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-8-ОС/ 2018 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Извеждане на санитарна и възобновителна сеч в землището на с. Устрем, общ. Тополовград” е внесено уведомление с вх.№ 2387/15.05.2018г. в РИОСВ – Стара Загора от манастир „Света Троица”

Публикувано на 30.03.2018г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-7-ОС/ 2018 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна начина на трайно ползване (НТП) от „пасище, мера” на „нива” на имот № 025005 в землището на с.Кукорево, общ.Тунджа”.