Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2018 година

Публикувано на 2.11.2018г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-22-ОС/ 2018 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Разширение в имот № 228032  на гробищен парк, находящ се в землището на град Гълъбово”, попадащо в защитена зона „Язовир Розов кладенец” с код BG0002022 по чл.6, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР),

Публикувано на 12.10.2018г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-19-ОС/ 2018 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за “Извършване на рекултивация на нарушени терени – бивши кариери за суровини за строителството и промишлеността в имоти с идентификатори 72761.14.157 и  72761.21.509 в землището на гр.Тополовград, общ.Тополовград”
РЕШЕНИЕ № СЗ-20-ОС/ 2018 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищна сграда в имот № 308.150 в местността „Гробищата” в землището на с.Лясково, общ.Стара Загора”
РЕШЕНИЕ № СЗ-21-ОС/ 2018 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Създаване на овощна градина от череши в имот № 030035, отглеждане на зеленчукова градина и угар в имоти № 037001 и №  030046 в землището на с. Камен, общ. Сливен ”.

Публикувано на 05.10.2018г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-18-ОС/ 2018 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на вилна сграда в имот с идентификатор 40292.9.9  в землището на гр. Крън, общ. Казанлък”.

Публикувано на 21.09.2018г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-17-ОС/ 2018 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 100 бр. кози в имот с идентификатор 87031.72.23 в землището на с.Ябланово, общ.Котел, свързано със смяна на начина на трайно ползване”.

Публикувано на 14.09.2018г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-14-ОС/ 2018 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна предназначението на имот с № 000321 в землището на с. Градец, общ. Котел от „пасище, мера” за „детска площадка”;
РЕШЕНИЕ № СЗ-15-ОС/ 2018 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Разделяне на имот с идентификатор 29283.36.8 в землището на с.Жеравна, общ.Котел, свързано със смяна на начина на трайно ползване”;
РЕШЕНИЕ № СЗ-16-ОС/ 2018 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна начина на трайно ползване на имот № 057032 в землището на с. Самуилово, общ. Сливен от „нива” на „овощна градина”.

Публикувано на 31.08.2018г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-13-ОС/ 2018 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на едноетажна жилищна сграда, свързано с промяна предназначението на част от имот с идентификатор 40292.38.29 в землището на гр. Крън, общ. Казанлък”

Публикувано на 03.08.2018г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-11-ОС/ 2018 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за “Извеждане на технически сечи свързани с изграждане и поддържане на лъчеви просеки и просветление на ловни пътища в ГСУ „Турия”, ГСУ ,,Александрово” и ГСУ ,,Габарево” на територията на ДЛС «Мазалат»”;
РЕШЕНИЕ № СЗ-12-ОС/ 2018 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за “Извеждане на технически сечи, свързани с просветляване на МИ, ЛПП и преминаване на ПП техника, във връзка с подобряване ефективността в работата по защита на горските територии от пожари на територията на ДЛС «Мазалат»”.