ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2018 година

Публикувано на 07.12.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 89 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение:„Изграждане на животновъдна ферма за 250 бр. месодайни крави”, в ПИ с идентификатор 39030.523.5 по КК на гр. Котел.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 90 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на собствени водоизточници - 3 бр. проучвателно експлоатационни тръбни кладенци /ПЕТК/ за водоснабдяване на производствена площадка гр. Ямбол на „Е. Миролио” ЕАД за нуждите на цех „Багрилен“ в поземлен имот с идентификатор 87374.511.437 по кадастрална карта на гр. Ямбол.
 

Публикувано на 23.11.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 86 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на обект за преработка на сурово мляко/малка мандра/ и овцеферма“ в УПИ VIII-678, кв.7 с. Гранит, общ. Братя Даскалови;
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 87 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане цех за преработка на растителни суровини” в УПИ II, кв. 4 гр. Котел;
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 88 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на автосервиз, тир-паркинг, хотелска база и ресторант в имот № 35028.36.84 по кадастралната карта на с. Кабиле, общ. Тунджа.

Публикувано на 19.11.2018г.

РЕШЕНИЕ за поправка на очевидна фактическа грешка № СЗ-2-ЕО/2018 г. за Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване на поземлени имоти № 093044, 093034 и част от имот № 093036 в землището на с. Победа, общ. Тунджа.

Публикувано на 12.11.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 84 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на капкова система за напояване и подпорна конструкция на съществуващ лозов масив с обща площ 363,043 дка в масиви с № № 097, 098, 099,100,104,105,106,107 и 108 в землището на с. Съединение, общ. Братя Даскалови и изграждане на капкова система за напояване, подпорна конструкция и засаждане на трайни култури - лозов масив с обща площ 120,530 дка в масиви с №№ 084 и 092 землището на с. Съединение, общ. Братя Даскалови;
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 85 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали с площ 1,8 дка, обособена в северозападната част на имот № 57323.304.967 по кадастралната карта на с. Полски Градец, общ. Раднево;
СТАНОВИЩЕ по екологична оценка № 1-3/2018 г.  на Общ устройствен план на община Стралджа
СТАНОВИЩЕ по екологична оценка № 2-3/2018 г.  на Общ устройствен план на община Твърдица

Публикувано на 07.11.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 82 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на тръбен кладенец (ТК) за водовземане от подземни води с цел водоснабдяване на съоръжение за изваряване на ракия в ПИ с идентификатор 68850.161.71 по КК на гр. Стара Загора.

Публикувано на 26.10.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 78 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на тръбен кладенец (ТК) за водовземане от подземни води с цел захранване на машини за изкуствен сняг за обект „Ски писта, ски съоръжение и бистро”, разположени в ПИ с идентификатор 39030.31.13 по КК на гр. Котел;
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 79 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение:  „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на общ. Чирпан” в имот с № 001441 в землището на гр. Чирпан;
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 80 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), продажба на резервни части и негодни за употреба батерии и акумулатори в имот № 35167.501.9412 по кадастралната карта на гр. Казанлък;
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 81 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Проектиране и изграждане на проучвателно-експлоатационен тръбен кладенец (ТК) за водовземане от подземни води с цел водоснабдяване на предприятие за производство на парфюмерийно-козметични продукти и автомивка, разположени в ПИ с идентификатор 35167.17.22 по КК на гр. Казанлък;
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 83 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на поливна система за трайно насаждение от орехи в собствени и арендувани имоти” в землищата на село Попово и село Дъбово, община Болярово;
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 3 – EO/ 2018 г.   за „Програма за управление на отпадъците за периода 2018-2020 г. на общ. Павел баня.

Публикувано на 19.10.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 77 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Преустройство на съществуващи сгради в предприятие за месодобив и месопреработка” в имот с идентификатор 67338.865.19 в гр. Сливен