Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2016 година

Публикувано на 02.09.2016г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-24-ОС/ 2016 г. инвестиционно предложение (ИП) за„Изграждане на складово помещение с фотоволтаична система за собствени нужди и съхранение с последваща преработка на земеделска продукция в УПИ III-1194 в землището на с.Кукорево, общ.Тунджа. Създаване на трайни насаждения от смокини в имоти с №№ 065007, 043003, 065015, 066001 в землището на с.Денница, общ.Болярово. Закупуване на земеделска техника (трактори и прикачен инвентар)”, засягащо защитена зона “Западна Странджа” с код BG0002066 по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)

Публикувано на 19.08.2016г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-22-ОС/ 2016 г. инвестиционно предложение (ИП) за "Изграждане на заведение за хранене със стаи за гости” в поземлен имот с идентификатор 55021.68.22, местност „Гереня” в землището на гр. Павел баня, общ. Павел баня, попадащо в защитена зона „Река Тунджа – 1” с код BG0000192 по чл.6, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). 

РЕШЕНИЕ № СЗ-23-ОС/ 2016 г. инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на обслужващ път и площадка за ВиК съоръжения” в имот с №000973, местност „Акча армут” в землището на с.Градско, общ. Сливен, попадащо в защитена зона „Твърдишка планина” с код BG0000211 по чл.6, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). 

Публикувано на 12.08.2016г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-21-ОС/ 2016 г. инвестиционно предложение (ИП) за „„Промяна предназначение за обект : „БС 5178” за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура в ПИ № 013057 с НТП „нива” в землището на с. Тенево, общ. Тунджа, обл. Ямбол”, попадащо в границите на защитена зона „Река Тунджа 2” с код BG0000195 по чл.6, ал.1 от ЗБР.

Публикувано на 05.08.2016г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-20-ОС/ 2016 г. инвестиционно предложение (ИП) за „Почистване на поземлени имоти с № 066013, 0О2О24, 002015, 007005 в землището на с.Хлябово, общ.Тополовград от дървесна и храстова растителност” е внесено уведомление с вх- № 3764/19.07.2016 г. в РИОСВ -Стара Загора от „Лена 2008” ООД, гр.София, район „Лозенец”, ул. „Добър юнак” № 16.

Публикувано на 22.07.2016г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-19-ОС/ 2016 г. инвестиционно предложение (ИП) за ”Създаване на трайни насаждения - овощни дръвчета - сини сливи и орехи в имоти с № 030012, № 040122, № 0.50048 в землището на с. Горска поляна, общ. Болярово и закупуване на трактор”, попадащо в защитени зони “Западна Странджа” с код BG0002066 по чл.6, ал.1, т.З и 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и “Дервентски възвишения - 2” с код BG0000219 по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР

Публикувано на 08.07.2016г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-16-ОС/ 2016 г. инвестиционно предложение (ИП) за „Отглеждане на люцерна в имот № 000098 в землището на с.Меден кладенец, общ.Тунджа
РЕШЕНИЕ № СЗ-17-ОС/ 2016 г. инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот № 308.150 в местност „Гробищата” в землището на с.Лясково, общ.Стара Загора”, попадащо в защитена зона “Чирпански възвишения” с код BG0000628
РЕШЕНИЕ № СЗ-18-ОС/ 2016 г. инвестиционно предложение (ИП) за ”Създаване на трайни насаждения от лешници и изграждане на телена ограда за защита от вредители”, попадащо в защитени зони “Централен Балкан - буфер” с код BG0001493

Публикувано на 24.06.2016 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-15-ОС/ 2016г. за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимостЗа инвестиционно предложение (ИП) „Създаване на трайни насаждения - овощни дръвчета - сини сливи и орехи от 58,981 дка в землището на с. Горска поляна , общ. Болярово и закупуване на трактор” е внесено уведомление с вх.№ 2901/08.06.2016 г. в РИОСВ - Стара Загора от ЗП Теодора Петкова, с.Горска поляна, общ.Болярово