ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2016 година

Публикувано на 01.07.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 46 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на комплексна автоснабдителна станция в имот № 67338.603.354 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 47 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение:Изграждане на животновъдна ферма до 120 броя дойни крави, фотоволтаична централа върху покрива на краварника с мощност 30 кВт, закупуване на оборудване и земеделска техника в имоти с № № 297007 и 297008 в землище с. Ситово, общ. Болярово.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 48 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на животновъдна ферма до 120 броя телета, закупуване на оборудване и земеделска техника в имот с № 000200 в землище с. Иглика, общ. Болярово.

Публикувано на 24.06.2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 43 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на нов обор с доилна зала и силажни ями в съществуваща кравеферма в ПИ №000377 в землището на с.Крива круша, общ. Нова Загора
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 44 – ПР/2016 г. Привеждане в съответствие със ЗПБ на концесия за добив на подземно богатство –строителни материали от находище „Срем”, разположено в землището на с. Срем, община Тополовград, област Хасково и за удължаване на срока на предоставената концесия
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 45 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали, съхранение и предварителна обработка (сортиране и рязане) в имот № 77476.507.47 по кадастралната карта на с. Хрищени, общ. Стара Загора

Публикувано на 13.06.2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 41 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на кравеферма за отглеждане на 240 млечни животни в имот № 000327 и промишлена сграда в имот № 000289 в землището на с. Богданово, общ. Нова Загора
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 42 – ПР/2016 г. Изграждане (преустройство) на малка птицекланица до 500 броя патици на час и обработка на месо до 1тон на час в имот № 000100 в землището на с. Оризово, общ. Братя Даскалови

Публикувано на 03.06.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 39 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на дестилерия(преустройство на част от съществуваща сграда) за преработка на етерично – маслени култури, различни видове, с приблизителен капацитет от 2 дестилационни апарата по 2,5 куб.м, кохобационна колона, съдове и екипировка, съгласно технологичните изисквания и водовземане от подземни води чрез ново съоръжение за подземни води-тръбен кладенец в имот № 040019 в землището на с. Зимница, общ. Стралджа
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 40 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на система за капково напояване на лозов масив в имоти 090008 и 090010 в землището на с. Недялско, общ. Стралджа
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 11 – ЕО/2016  г. екологична оценка на : Подробен устройствен план – план за регулация  и застрояване (ПУП-ПРЗ) на  УПИ I 337, кв. 61 по плана на с. Александрово, общ. Стралджа

Публикувано на 27.05.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 38 – ПР/2016  г. инвестиционно предложение: Изграждане на рибарник и свободно отглеждане на риба в  поземлен имот с идентификатор № 27499.501.3164 в землището на с. Енина,  общ. Казанлък
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 9 - EO /2016 г. екологична оценка на проект  Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на „Местна инициативна група – Мъглиж, Казанлък, Гурково“
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ -10 - EO /2016 г. екологична оценка на проект Стратегия за водено от общностите местно развитие(ВОМР) на територията на „Местна инициативна група – Тунджа“

Публикувано на 20.05.2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 33 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Монтаж на хидротурбини за производство на ел. енергия в съществуващи облекчителни шахти – част от водоснабдителната система на В и К – Стара Загора в имоти с № № 68850.508.16 и 68850.508.22 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ-34-ПР/2016 г. инвестиционно предложение  Създаване на овощна градина с трайни насаждения от сливи, праскови и череши с площ 284 дка и изграждане на два броя сондажи и система за капково напояване в имоти с идентификатори 67338.76.25 и 67338.76.26 в землището на гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ -35 -ПР/2016г. инвестиционно предложение  Изграждане на кравеферма за отглеждане до 50 броя крави в имот с № 020007 в землището на с.Веселиново, общ. Тунджа
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ-36-ПР/2016 г. инвестиционно предложение  за изграждане на Спасителен център за мечки в имот № 000747 в землището на с. Яворово, общ. Стара Загора
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ-37-ПР/2016 г. инвестиционно предложение Изграждане на крайпътен търговски комплекс и сондаж  за противопожарни и технологични нужди в  поземлен имот № 072086, землището на с.Оризово, общ. Братя Даскалови, Автомагистрала „Тракия” км 162+100 дясно.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 6 - EO /2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на „Местна инициативна група – Нова Загора“.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 7 - EO /2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ за периода 2016-2020 г.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 8 - EO /2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на „Местна инициативна група – Чирпан“ за периода 2016-2023 г., 
 
 

Публикувано на 22.04.2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 30-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение „Транспорт и депониране на пепелина и гипс от Ей И Ес-ЗС Марица Изток 1- с девет етапа на строителство и въвеждане в експлоатация, четвърти и пети етап, депо Дряново, ВЗ, клетка 4“ в ПИ с идентификатор 53134.84.138 и 53134.84.257 в землището; на с. Обручище, общ. Гълъбово
РЕШЕНИ Е № СЗ - 31 - ПР/2016 г. за инвестиционно предложение Преустройство на мозаечен и арматурен цех в склад за съхранение на минерални торове и препарати за растителна защита, с административно битова част в имот с идентификатор 68850.526.1619, кв. Голиш, гр. Стара Загора;