Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2015 година

Публикувано на 19.06.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ № C3-13-OC/2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение за „Извършване на технически сечи за изграждане на временни горски пътища за транспортиране на добитата дървесина в териториалния обхват на ДГС Мъглиж” в землищата на с. Селце, с. Сливито и с. Ветрен, общ. Мъглиж, попадащо в границите на защитени зони „Централен Балкан-буфер'” с код BG0002128 и „Централен Балкан - буфер” с код BG0001493

Публикувано на 15.06.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-11-ОС/2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИЛ) за „Изграждане на стопански постройки за съхранение на растителна продукция и инвентар” в имот № 058013 в землището на с. Ясеново общ. Казанлък, попадащо в защитени зони “Централен Балкан - буфер” с код BG0001493 по чл.6, ал.1 т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и “Централен Балкан - буфер” с код BG0002128
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-12-ОС/2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Възстановяване начина на трайно ползване на имот с № 016003 с площ 862, 884 дка в землището на село Вълчи извор, община Болярово, м. ’’Скалите”, на имот с № 007003, с площ 604,171 дка в землището на село Голямо Крушево, м. ’’Арамиите”, на имот № 030041, с площ 396,278 дка в землището на село Горска поляна, м.”Велев баир” и имот № 090120, с площ 319, 654 дка в землището на село Горска поляна, местността „Дъвулан”, чрез почистване на имота от драки и храсти и изсичане на дървета, непозволяващи ползването на земеделската земя по предназначение”, попадащо в защитени зони “Западна Странджа” с код BG0002066
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-14-ОС/2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищни сгради в имот № 076013, м. ’’Габрова кория” в землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора”, попадащо в защитена зона “Чирпански възвишения” с код BG0000628
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-15-ОС/2015 г. за преценяване веррятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищни сгради в имот № 081047, м. „Маразливия егрек” в землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора”, попадащо в защитена зона “Чирпански възвишения” с код BG0000628
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-16-ОС/2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на.жилищни сгради в имот № 076012, м. ’’Габрова кория” в землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора”, попадащо в защитена зона “Чирпански възвишения” с код BG0000628
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-17-ОС/2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищни сгради в имот № 082006, м. ’’Габрова кория” в землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора”, попадащо в защитена зона “Чирпански възвишения” с код BG0000628

Публикувано на 5.06.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-9-ОС/ 2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИГГ) за „Създаване на 165,162 дка насаждения от лавандула и закупуване на земеделска техника в имоти с №№ 67338.822.33, 67338.822.55 в землището на гр. Сливен и имоти с №№ 72816.022.056, 72816.034.006,72816.034.045, 72816.034.044, 72816.042.009, 72816.047.023, 72816.047.073, 72816.047.040, 72816.050.011, 72816-050.022, 72816.050.139 в землището на с. Тополчане, общ. Сливен, засягащо защитена зона “Сините камъни - Гребенец” с код BG0002058
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-10-ОС/2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение за „Извеждане на санитарна сеч в насаждения стопанисвани от ДГС Елхово”, попадащо частично в границите на защитени зони „Дервентски възвишения 1” с код BG0000218, „Дервентски възвишения” с код BG0002026, „Дервентски възвишения 2” с код BG0000219 и „Западна Странджа” с код BG0002066.

Публикувано на 29.05.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-8-ОС/ 2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействиe на инвестиционно предложение (ИП) за „Създаване на биологични орехови насаждения в имоти с №№ 69674.27.4, 69674.28.34, 69674.27.18, 69674.27.65, 69674.28.434, 69674.27.42, 69674.28.25, 69674.28462, 69674.27.80, 69674.27.17 и закупуване на техника с прикачен инвентар в землището на с. Странджа, общ. Болярово”, попадащо в защитени зони “Западна Странджа” с код BG0002066 по чл.6, ал.1, т.З и 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и “Дервентски възвишения 2” с код BG0000219

Публикувано на 24.04.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-7-ОС/ 2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение за „Изграждане на базова станция за мобилни услуги в имот №000443, в землището на гр.Кермен, общ.Сливен”, попадащо в границите на защитена зона '’Керменски възвишения” с код BG0000418

Публикувано на 17.04.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-5-ОС/ 2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение за „Изграждане на къща за гости” с капацитет 30 обитатели в имот с № 025005 в землището на с. Сакарци, общ.- Тополовград, обл. Хасково
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-6-ОС/ 2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение за „Учредяване право на строеж за изграждане на надземна мобилна базова станция 3925 в имот 83106.132.560 в землището на* с. Шейново; общ. Казанлък”

Публикувано на 27.02.2014 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-З-ОС/2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение за „Извършване на закриване и рекултивация на депото с преустановена експлоатация на Община Стралджа” в имот № 69660.420.1 в м. „Дружба” в землището на гр. Стралджа, общ. Стралджа, попадащо в границите на защитена зона “Река Мочурица” с код BG0000196
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-4-ОС/2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на План „Инвентаризация, Горскостопански план и План за защита от пожари на горски територии, собственост на Община Тополовград”, попадащ в границите на защитени зони „Сакар” с код BG0000212, „Сакар” с код BG0002021, „Река Тунджа 2” с код BG0000195, „Ждрелото на река Тунджа” с код BG0000217 и „Дервентски възвишения 1” с код BG0000218