Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2015 година

Публикувано на 21.08.2015 г.

РЕШЕНИЕ №СЗ-27-ОС/2015г. за осъществяването на инвестиционно предложение (ИП)  ”Изграждане на лека ограда, система за защита от градушки и вредители, трайни насаждения, селскостопанска база за почистване на готова продукция, закупуване на селскостопанска техника и инвентар и превозни средства за персонала в землищата на селата Голямо Дряново, Шейново и Ясеново, община Казанлък”

Публикувано на 14.08.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ №СЗ-26-ОС/2015г. за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимост на инвестиционно предложение за „Почистване на пасище от храстовидна и дървесна растителност" в имот № 061019 в землището на с. Малък Манастир, общ. Елхово

Публикувано на 07.08.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ №СЗ-25-ОС/2015г. за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимост за „План за отглеждане на съществуващи и създаване на нови трайни насаждения в имоти с №№ 024014, 014015, 024016, 024018 в землището на с. Тополчане, общ. Сливен”

Публикувано на 24.07.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-23-ОС/ 2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на „План за отглеждане и увеличаване площта на трайни насаждения от шипки” в имоти с №№ 011002, 011012, 011001 в землището на с. Златари, общ. Тунджа, попадащ в защитена зона „Свети Илийски възвишения” BG0000401
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-24-ОС/ 2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Разширение на гробищен парк в имот № 063013 в землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора”, попадащо в защитена зона “Чирпански възвишения” с код BG0000628

Публикувано на 17.07.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-22-ОС/ 2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Създаване на лешниково насаждение по биологични способи с обща площ от 1013,569 дка в масиви с №№ 023 и 028 в землището на с. Голям дол, общ. Братя Даскалови и масив № 18 в землището на с. Партизанин, общ. Братя Даскалови”, засягащо защитена зона “Чирпански възвишения” с код BG0000628

Публикувано на 10.07.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-21-ОС/ 2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Създаване на трайни насаждения от лавандула сорт „Хемус” на площ от 40 дка в имоти с №№ 041027, 045002, 045009, 058002, 058003, 058008, 058016 в землището на с. Воден, общ. Болярово и закупуване на земеделска техника”, попадащо в защитени зони “Западна Странджа” с код BG0002066

Публикувано на 26.06.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-18-ОС/2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение за „Извеждане на възобновителна - краткосрочно постепенна сеч с интензивност до 20 % в имоти с № 056025, 056026, 056027, 056032 (подотдел’ 441 „д”) в землището на с. Гергевец, общ. Сливен и групово - изборна сеч с интензивност до 20 % в имоти с № 123075 и 123085 (подотдел 439 ,,я’) в землището на с. Желю Войвода, общ. Сливен”, засягащо защитена зона „Гора. Желю Войвода” с код BG0000554
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-19-ОС/2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение за ’’Изграждане на оранжерии в поземлен имот № 051035, местност „ Джинджи чифлик” в землището на с. Самуилово, общ. Сливен”, попадащо в границите на .защитена зона “Адата - Тунджа” с код BG0002094
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-20-ОС/2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на къща за гости и обслужващи подобекти - басейн, детски площадки; паркинг за имота, второстепенно застрояване, техническа инфраструктура - водопровод, канализация и озеленяване в имот № 000927 в землището на с. Скобелево общ. Павел баня, попадащо в защитена зона “Централен Балкан - буфер” с код BG0001493