Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2014 година

Публикувано на 12.09.2014 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-13-ОС/2014 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение за „Изграждане на овчарник” в ПИ № 048062 в местност «Горна Ада» в землището на с. Самуилово, община Сливен, област Сливен, попадащо в границите на защитена зона “Адата - Тунджа” с код BG0002094
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-14-ОС/2014 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на план „Инвентаризация, Горскостопански план и План за защита от пожари на имот с №32915.67.583 в землището на с.Ичера, общ.Сливен”, попадащ в границите на защитени зони „Сините камъни – Гребенец” с код BG0002058 и „Сините камъни” с код BG0000164

Публикувано на 28.07.2014 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-11-ОС/ 2014 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Изготвяне на ПУП – ПЗ за имот № 043547, м. „Дядо Савова градина” в землището на с. Божевци, общ. Сливен за промяна предназначението на земеделска земя за разширение на съществуващия гробищен парк”, попадащо в защитена зона “Твърдишка планина” с код BG0000211
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-12-ОС/ 2014 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение за “Изграждане на склад за селскостопанска продукция с битова част, водопровод и ел.провод в част от ПИ №72165.443.1 в землище на гр. Твърдица, общ. Твърдица, обл. Сливен, граничещо със защитена зона “Язовир Жребчево” с код BG0002052

Публикувано на 27.06.2014 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-10-ОС/2014 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищни сгради в имоти с №№  017031, 017041 м. ”Люляката”  в землището на с. Лясково, общ. Стара Загора”, попадащо в защитена зона “Чирпански възвишения” с код BG0000628

Публикувано на 13.06.2014 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-8-ОС/ 2014 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищна сграда в имот № 312.71 в землището на с. Лясково, общ. Стара Загора”, попадащо в защитена зона “Чирпански възвишения” с код BG0000628.

Публикувано на 02.06.2014 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-7-ОС/ 2014 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ І-467, УПИ І-36, масив 94 с цел обединяване с ПИ № 000431 и ПИ № 000428 по карта възстановена собственост на с. Гранитово, общ. Елхово и промяна в предназначението на имотите, обособяване в един УПИ с отреждане „за туристическа и рекреационна дейност”, попадащо в защитена зона “Дервентски възвишения – 1” с код BG0000218

Публикувано на 12.05.2014 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-3-ОС/2014 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за “Парцеларен план за ЕЛ захранване и ВиК захранване на имот № 053006 в землището на с. Скобелево, общ. Павел баня”, попадащо в защитена зона “Централен Балкан - буфер” с код BG0001493
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-4-ОС/2014 г. за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимост на инвестиционно предложение (ИП) за „Почистване на земеделски имоти от дървесна и храстова растителност в землищата на с. Вълчи извор, с. Стефан Караджово, с. Странджа и с. Шарково, на територията на Община Болярово”, засягащо защитена зона “Дервентски възвишения” с код BG0002026
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-5-ОС/2014 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Почистване на храсти в поземлен имот № 000105 в местност „Старата кория” в землището на с. Чернозем, община Елхово, област Ямбол”, попадащо в защитени зони “Дервентски възвишения” с код BG0002026
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-6-ОС/2014 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Цялостен работен проект за добив и първична преработка на мергелни глини от кариера „Блатец” в землището на с. Блатец, общ. Сливен, попадащо в защитена зона “Гребенец” с код BG0000420

Публикувано на 21.03.2014 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-2-ОС/2014 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищни сгради в имот № 036098, м. ”Орта Баир” в землището на с. Лясково, общ. Стара Загора”, попадащо в защитена зона “Чирпански възвишения” с код BG0000628