Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Проверки 2018 г. виж всички »

2

На 23.02.2018 г. в гр.Стара Загора бе извършена проверка на„Склад за съхранение на амониева селитра“ с оператор „Заводски строежи Марица изток” АД гр.Стара Загора. Обектът е класифициран като предприятие с висок рисков потенциал.  От изпълнителния директор на ИАОС е издадено Решение № 208-А0/2017 за одобрение на актуализирания доклад за безопасност на площадката. Към момента на проверката складът не е изграден. Дадено е предписание за уведомяване на контролния орган при въвеждане в експлоатация.