Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Проверки 2021 г. виж всички »

18

На 12.11.2020 г. в гр. Стара Загора е извършена проверка на „Складова база за пропан-бутан и течни горива, терминал „Агробиохим“ с оператор „Зара газ” ООД гр. Стара Загора. Обектът е класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал. Дружеството е въвело Система за управление мерките за безопасност и е разработило Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии. Пълнотата и съответствието му с изискванията на глава седем, раздел I от ЗООС и чл.11, ал.1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях е потвърдена с Потвърждение № СЗ-23/2021 г. на директора на РИОСВ – Стара Загора. При проверката се установи, че са изпълнени изискванията към всички нейни елементи.