НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

17 наказателни постановления издаде директорът на РИОСВ – Стара Загора през септември

12.10.2016 г.
Експертите на РИОСВ – Стара Загора извършиха 135 контролни проверки на 131 обекта в Старозагорска, Сливенска и Ямболска области и община Тополовград. Проверени са билкозаготвителни пунктове; дружества с площадки за третиране на отпадъци; чистотата на пътищата от републиканската пътна мрежа; постъпили сигнали за наблюдавани замърсявания на въздуха или повърхностни водни обекти и др. За установени нарушения експертите са издали 102 предписания и са стартирали 3 административно–наказателни процедури. Акт за административно нарушение е образуван на фирма от Сливен, която извършва дейност по изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали без декларация за произход, както и на други две юридически лица за установено разораване на пасища в Защитени зони „Западна Странджа” и „Сакар”.
През септември директорът на РИОСВ – Стара Загора е издал 17 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции или глоби в размер на 4 400 лв. Фирма за производство на текстил в град Твърдица е санкционирана с 1000 лв. за установено неспазване на индивидуалните емисионни ограничения, въведени с издаденото им разрешително от Басейнова дирекция – Пловдив. Физическо лице от село Чинтулово, община Сливен е глобено с 500 лв. за разкомплектоване на излезли от употреба МПС-та, с което е нарушен Закона за управление на отпадъците. Останалите 15 наказателни постановления са в размер на 2 900 лв., издадени на едно физическо и 14 юридически лица, които като ползватели или собственици на земеделски земи в Натура зони са ги разоравали или обработвали.
При извършена контролна проверка с емисионно  пробонабиране на отпадъчни води е установено превишаване на индивидуалните емисионни ограничения по показател азот амониев на обект ГПСОВ – Раднево, за което на експлоатационното дружество е наложена еднократна санкция в размер на 1 770 лв.
Събраните суми от наложени санкции през септември са в размер на 2 399 лв. От получените суми 1 919,20 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. С най – голям приход от наложени санкции е община Стралджа с 1610,40 лв.