Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Проверки 2017г. виж всички »

17

На 30 юни 2017 г. в гр. Стара Загора бе извършена проверка на „Складова база за пропан-бутан с пълначно за бутилки и комплексна автоснабдителна станция“ гр. Стара Загора с оператор „Тракия газ” ЕООД гр. Стара Загора.
Според извършената класификация на обекта, съгласно изискванията на Приложение №3 от Закона за опазване на околната среда, съоръжението се класифицира като предприятие с нисък рисков потенциал. Съгласно изискванията на чл.106, ал.1 на ЗООС операторът е изготвил и внесъл в РИОСВ – Стара Загора Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии с приложенията към него. Проведена е процедура по разглеждането му и издадено Потвърждение № СЗ – 6/2016 на пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии с изискванията на глава седем, раздел I от Закона за опазване на околната среда и чл.11, ал.1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.
Обектът е въведен в експлоатация в края на 2016 г., но не извършва дейност.