НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

16 обекта провери РИОСВ – Стара Загора през декември

21.01.2015 г.
Осемнадесет контролни проверки извършиха експертите на РИОСВ – Стара Загора през декември. Проверени са шестнадесет обекта и са дадени три предписания.
За нарушения на екологичното законодателство са издадени три акта на юридически лица, от които един по Закона за опазване на околната среда и два по Закона за управление на отпадъците. Две наказателни постановления са издадени от директора - имуществена санкция от 5 000 лв. е наложена на „Панхим” ООД, град Стара Загора за превишение на индивидуалните емисионни ограничения. С 10 000 лв. е глобено дружеството „Брикел”, град Гълъбово за неспазване на условие в комплексното му разрешително.