НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

154 обекта провери РИОСВ - Стара Загора през юли

26.08.2015 г.
Експертите на РИОСВ – Стара Загора извършиха 176 контролни проверки на 154 обекта и дейности в Старозагорска, Сливенска и Ямболска области. Планираните контролни проверки са 131, а 45 – извънредни - по подадени сигнали, по постъпили заявления за извършване на дейности с отпадъци по Закона за управление на отпадъците, за регистрация на екземпляри по Закон за биологичното разнообразие и др.
През юли на „зелен“ телефон на инспекцията са подадени 18 сигнала. Това е най – големия брой сигнали, регистрирани за един месец от началото на 2015 г. Три от тях са изпратени по компетентност до кмет на община и В и К – дружествата в град Стара Загора и Ямбол. Четири от сигналите са за бедстващи малки или възрастни екземпляри птици от видовете бял щъркел и домашна кукумявка, които са настанени за лечение в „Спасителен център за диви животни”, гр. Стара Загора. Останалите сигнали - за запрашаване на въздуха или замърсяване на водите на повърхностни водни обекти може да видите тук.
За установени нарушения на екологичното законодателство са съставени 3 акта и издадени 65 предписания.
През юли директорът е издал 5 наказателни постановления в размер на 31 000 лв. Три от наложените имуществените санкции са за установени нарушения на Закона за водите. За превишения на индивидуалните емисионни ограничения, с 2000 лв., е санкционирано „Мини Марица изток“ за рудник „Трояново -3“. Също за превишения на емисионните ограничения за заустваните отпадъчни води с по 1000 лв. са глобени консервна фабрика „Диони“ в град Стара Загора и „ВиК Сливен“ в град Сливен. За неизпълнение на предписание, с 2000 лв., е санкционирано дружество „Камида ойл“ в град Ямбол, а 25 000 лв. е имуществената санкция наложена на ТЕЦ „Брикел“ за неизпълнение на условия в комплексното им разрешително.
През юли са наложени 2 ежемесечни санкции по Закона за опазване на околната среда за замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми - на „Пафингер ПБ“ЕООД с. Тенево, общ. Тунджа - 302 лв. и на „Репродуктор по свиневъдство“АД с. Калчево, общ. Тунджа - 228 лв.
Преведените суми от наложени санкции, включително и през предходни периоди, са на обща стойност 1 951,00 лв.