НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

151 обекта провери РИОСВ - Стара Загора през септември

26.10.2015 г.
РИОСВ–Стара Загора провери 151обекта в Старозагорска, Сливенска и Ямболска области през септември. Планираните контролни проверки за месеца са 107, а извънредните – 51, по сигнали, по подадени заявления за извършване на дейности с отпадъци по Закона за управление на отпадъците и др.
За установени нарушения на екологичното законодателство експертите са съставили 6 акта и издали 49 предписания. Половината от актовете са за установени нарушения на Закона за водите. Други два – за неизпълнение на дадени предписания, с което е нарушен Законът за опазване на околната среда и един по Закона за управление на отпадъците.
Директорът е издал две наказателни постановления в размер на 2100 лв. Глоба от 100 лв. е наложена на физическо лице от с. Ценово за отглеждане на двата вида защитени сухоземни костенурки – шипобедрена и шипоопашата, с което е нарушен Закона за биологичното разнообразие. Имуществена санкция от 2000 лв. е наложена на „Херон трейд” ООД в с. Оризово за установено заустване на отпадъчни води без разрешително по Закона за водите.
Преведените суми от наложени санкции, включително и през предходни периоди, са на обща стойност 2582 лв.