НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

142 проверки извърши РИОСВ – Стара Загора през юни

18.07.2017 г.
    Експертите на РИОСВ - Стара Загора извършиха 142 контролни проверки на 129 обекта в Старозагорска, Сливенска и Ямболска области. От тях 77 са планови, а 65 извънредни. За периода са издадени 100 предписания, съставени са 6 акта за установени административни нарушения и също толкова наказателни постановления на стойност 44 500 лв.
     За замърсяване на повърхностни водни обекти са съставени 2 нови санкции в размер на 2929 лв. и 2695лв., съответно на „Палфингер Продукционстехник България” ЕООД, село Тенево и на „Е.Миролио” ЕАД, град Сливен.
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени санкции за периода са 1084 лв. Получената сума е разпределена на общините, на чиято територия се намират санкционираните субекти, като  188,80 лв. - на община Стара Загора и 687,40 лв. на община Стралджа.
    Акцент в контролната дейност през юни бяха проверки на бетоновите центрове на територията на регионалната инспекция в Стара Загора. Осъществени са 20 контролни проверки на бетонови центрове, при които се констатира, че три от тях, собственост на фирмите „Диана бетон” ООД, гр. Ямбол, „Сити бетон” ЕООД, гр. Стара Загора и „Блиц” ЕООД, гр. Стара Загора, притежават бетонови центрове за производство на готови бетонови смеси, в които се влагат отпадъци от стъкло и стъклени опаковки и притежават необходимите документи съгласно Закона за управление на отпадъци за извършване на дейности по рециклиране на отпадъци от стъклени опаковки.