НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

127 обекта провериха експертите на РИОСВ – Стара Загора през юни 2014 г.

18.07.2014 г.
През юни експертите на РИОСВ – Стара Загора извършиха 129 проверки на 127 обекта в Старозагорска, Сливенска и Ямболска области. За констатирани нарушения на екологичното законодателство са издадени 27 предписания и са стартирани две нови административно -наказателни процедури. За периода са наложени две санкции по Закона за опазване на околната среда. Първата ежемесечна санкция, в размер на 185 лв., е наложена на дружеството „Робертет България” за установено превишение на емисиите във въздуха по показател фини прахови частици. Втората санкция, също ежемесечна, на стойност 378 лв., е на „Репродуктор по свиневъдство”, с. Калчево за превишение на нормите по показатели неразтворени вещества, химическа и биологическа потребност от кислород, общ азот и общ фосфор в заустваните отпадъчни води.
От директора на РИОСВ – Стара Загора е издадено едно наказателно постановление на стойност 1 000 лв. на „В и К” дружеството в град Сливен за превишение на нормата по показател неразтворени вещества след пречистването им в градската пречиствателна станция