НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

115 обекта провериха експертите на РИОСВ – Стара Загора през октомври

21.11.2018 г.
РИОСВ-Стара Загора извърши 126 проверки на 115 обекта през октомври. За установени пропуски при прилагането на екологичното законодателство са издадени 50 предписания и съставени 5 акта. Стартирана е наказателна процедура на физическо лице,  извършвало дейност по съхранение на излезли от употреба МПС без регистрация по Търговския закон и в нарушение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). На дружество от Ямбол е съставен акт за неизвършен емисионен контрол в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, а на друго – за неизпълнение на условие от разрешителното за заустване на отпадъчни води. Четвъртият акт за установяване на административно нарушение е съставен на обект в град Сливен за неизпълнение на условие в комплексно разрешително. Наказателна процедура е образувана и за нарушение на заповедта за обявяване на защитена зона „Адата Тунджа” на юридическо лице от село Жельо войвода, община Сливен.
Издадени са 10 наказателни постановления на обща стойност  28 100 лв. Глоба от 100 лв. е наложена на физическо лице от село Изгрев, община Елхово за разораване на защитена зона „Сакар”. За неизпълнение на дадени предписания е санкционирано дружество в Стара Загора с 2 наказателни постановления в общ размер на 5500 лв. На същото е наложена и имуществена санкция от 3000 лв. за некоректно водене на отчетна книга по ЗУО. На друго дружество в Стара Загора е издадено наказателно постановление, отново за нарушение на ЗУО, в размер на 6000 лв. за съхранение на гуми без да са включени в регистрационния документ на фирмата. За неизвършени собствени периодични измервания,  обект в Стара Загора е санкциониран с 2500 лв. по ЗЧАВ. На дружество от Ямбол  с обекти в градовете Ямбол и Елхово са наложени наказателни постановления, съответно на стойност 4000 лв. и 2000 лв. за нарушения на Закона за водите. Последното наказателно постановление в размер на 3000 лв. е на дружество в Сливен за неспазване на условие в разрешителното за заустване на отпадъчни води в частта индивидуални емисионни ограничения.