НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

108 проверки извърши РИОСВ – Стара Загора през октомври, два обекта са глобени за неизпълнени предписания

24.11.2015 г.
Сто и осем контролни проверки на 98 обекта извършиха експертите на РИОСВ – Стара Загора през октомври 2015 г., 67 от които са планирани, а 41 – извънредни – по постъпили сигнали, за проследяване на изпълнението на издадени предписания, по подадено заявление по Закона за биологичното разнообразие и др. За установени несъответствия по прилагането на екологичното законодателство, експертите са направили 38 предписания и са съставили 4 акта.
 
През октомври директорът е издал 7 наказателни постановления в размер на 38 000 лв. За неизпълнение на условие в комплексно разрешително, във връзка със заустването на отпадъчни води, е наложена имуществена санкция от 10 000 лв. на топлоелектрическа централа „Брикел”, Гълъбово.
Три имуществени санкции са наложени за нарушение на Закона за водите. Две от тях, в размер на 1000 лв. и 2000 лв., са издадени на „Мини Марица Изток“ ЕАД, Раднево, съответно за рудник  „Трояново - 3”, Медникарово и рудник „Трояново-север” – за установени превишения на индивидуалните емисионни ограничения в собствените периодични измервания.
 
Имуществена санкция в размер на 5000 лв. за нарушение на Закона за водите е наложена и на „Арсенал” АД, Казанлък. Фирма „Ес Ди Ен Ауто“ ЕООД, Ямбол е санкционирана със 7000 лв. за нарушение на Закона за управление на отпадъците. Контролна проверка на площадката на дружеството установи, че се извършва разкомплектоване на излезли от употреба МПС-та без издадено разрешително по ЗУО.
 
През октомври са глобени и два обекта за неизпълнение на дадени предписания: „Брикел“ ЕАД, Гълъбово с 3000 лв. и Алгънс” ЕООД, София, Производствено-складова база „Бършен”, Сливен,  с 10 000 лв.
 
Преведените суми от наложени санкции, включително и през предходни периоди, са на обща стойност 2481лв.